0.0/5 оценка (0 голосов)

МУНОСИБАТҲОИ НАЗАРИЯВӢ ДОИР БА АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ МОНЕТАРӢ

Муаллиф (он)

Алиджанова С.А.

Чакидаи мақола

Назарияҳои асосии сиёсати монетарӣ дар шароити муосир баррасӣ шудааст. Таҷрибаиҷаҳониикоркардваамалигардониисиёсати монетарӣ нишон медиҳад, ки он асосан ба як қатор назарияҳое, ки дар аввали асри ХХ коркард шудаанд ва дурустии худро дар шароитҳоимухталифи таърихӣисботнамудаанд, такя мекунад. Дар натиҷаитадқиқиасосҳои назариявии сиёсати монетарӣмуайянкардашудааст, ки дар амалигардонии он дар шароити ҶумҳурииТоҷикистонбатамомитаҷрибаи андӯхтаиҷаҳонӣ такя намуда, ин ё он муқарраротиназариявировобастабашароитҳои воқеии иҷтимоӣ-иқтисодӣ татбиқкарданбамақсадмувофиқаст.Таҳқиқсобитнамуд, кидарҶумҳурии Тоҷикистондар байни  бахшҳои молиявӣвавоқеӣтафриқа мушоҳидамешавад.  Чорабиниҳоибапринсипҳоиконсепсияимонетаристӣ асосёфта ба баланд бардоштани  фаъолнокии инвеститсионӣдариқтисодиётимиллӣмусоидатнамекунанд. Бинобар ин дар шароити муосир аз тадбирҳоиқатъии монетаристӣ даст кашида, механизмҳои сиёсати монетарии ҳавасмандгардонандаи сармоягузорӣ, тавсеаи истеҳсолотропешгирифтан лозим аст, ки ба куллӣазӯҳдаикоҳишдодани сатҳитаваррум мебароянд ва ба амалисозии ҳадафичорумимиллӣсаноатикунониибосуръатикишвармусоидат менамоянд.

Калидвожаҳо

сиёсати монетарӣ, бахши молиявии иқтисодиёт, бахши воқеиииқтисодиёт, монетаризм, фаъолнокии инвеститсионӣ, назарияи неоклассикӣ, консепсияи кейнсгароӣ, ҳавасмандгардонии инвеститсияҳо

Пайнавишт

1.   Friedman M. The optimum quantity of money / M. Friedman // The optimum quantity of money and other essays. - Chicago: Aldine publishing company.-1969. – С. 106.

2.   Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег. – Москва: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

3.   Макаров С.М., Осколкова Н.С. Теоретические аспекты системы денежно-кредитного регулирования экономики // Финансы и кредит. - 2013. - № 27 (555).– С. 37-46.

4.   Моисеев С.Р. Контроль за движением капитала: концепция экономической политики//Бизнес и банки. - 2005. - № 13.- С.1-3.

5.   Пашковский B.C. Активизация денежно-кредитной политики //Бизнес и банки. – 2004.- №15.- С. 1-11.

6.   Самуэльсон П. Основы экономического анализа. – Москва: Наука, 2004. – 295 с.

7.   Хансен Э. Денежная теория и финансовая политика. – Москва: Дело, 2006. – 312 с.

8.   Hume D. Of money (маводи электоронӣ) реҷаидастрасӣ: https://www.csus.edu/indiv/c/chalmersk/ECON101SP09/HumeOfMoney. pdf.

9.   Фишер И. Покупательная сила денег / маводи электоронӣ /реҷаидастрасӣ: http://siriostudent.narod.ru/MSMD.pdf

10.             Рахимов Р.К. Пролемы развития переходной экономики Республики Таджикистан. – Душанбе: ООО «Торус», 2012. – 812 с.

Таърихи нашр

Суббота, 18 Март 2023