0.0/5 оценка (0 голосов)

ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИТИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ ДАР СОҲАИ АГРАРИИ ИҚТИСОДИЁТт

Муаллиф (он)

Исайнов Х.Р., Шокиров Р.С.

Чакидаи мақола

Тағйироти институтсионалї дар бахши аграрии иқтисодиёт, ки бо ақидаи муаллиф, дар тараққиёти амсилаи интихобнамудаи иқтисодиёти миллӣ самараи заруриро таъмин накардаанд, мавриди тањлил қарор гирифтааст. Дар чунин шароит як қатор ниҳодҳои ғайрисамарабахш ба вуҷуд омаданд, ки боиси ташаккулёбии «домҳо»-и институтсионалӣ дар бахши аграрии иқтисодиёт гардида, ба вайрон шудани ҳамгироӣ дар истеҳсолоти агросаноатӣ ва дар маҷмўъ ба ғайрисаноатикунонии иқтисодиёти миллӣ оварда расониданд. Барои пешгирии чунин ҳолат дар ҳамкории мутақобилаи институтсионалӣ  такомули идоракунии омилҳои институтсионалӣ пешниҳод шудааст.

Идоракунии омилҳои институтсионалӣ пеш аз ҳама муайян кардани омилҳо ва арзёбии сатҳи таъсири онҳоро ба тараққиёти муносибатҳои иқтисодӣ пешбинӣ мекунад. Дар ин замина омилҳои асосии институтсионалии таъсиррасонанда ба тараққиёти соҳаи аграрӣ, инчунин омилҳои мусоидаткунанда ба суръатбахши татбиқи стратегияи саноатикунонии босуръат дар ҷумҳурӣ муайян карда мешаванд.

Самтҳои такомули муҳити институтсионалии соҳаи агросаноатии иқтисодиёти миллӣ пешниҳод карда шудааст.

Калидвожаҳо

институт, омилҳои институтсионалӣ, «дом»-и институтсионалӣ, бахши аграрӣ, иқтисодиёти саноатӣ-аграрӣ

Пайнавишт

1.   Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. Институты как фундаментальная причина долгосрочного экономического роста // ЭКОВЕСТ. - 2006. - № 5. – C. 180-247.

2.        Барро Р. Дж., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост / Пер. с англ. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. —824 с.

3.        Веблен Т. Теория праздного класса [текст] / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 360 с.

4.        Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Перевод с английского А.Н. Нестеренко. Предисловие и научное редактирование Б.3.Мильнера [текст]: учебник / Норт, Д. – М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. – 190 с.

5.        Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход? // Общественные науки и современность. - 2004.  - № 3. – С. 5-16.

6.        Свиридов Н.Н., Грабова О.Н. «Ловушки бедности»: тенденции и трансформации // Экономика образования. - 2015. - № 2. – С.168-175.

7.        Фролов Д. П., Лаврентьева А. В. Эволюция институциональной структуры АПК России: 150-летняя траектория «ловушек» // JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) - 2015. - Том 6. №4. – С.79-93.

8.        Юдин С.В. Институциональные факторы развития аграрной экономики: автореф. дисс... канд. экон. наук / 08.00.01. – Саратов, 2008. – 23 с.

9.        Шумпетер, Й. Капитализм, социализм и демократия / Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова [текст] / Й. Шумпетер. – М.: Феникс, 1995. – 289 с.

Таърихи нашр

Суббота, 24 Апрель 2021