0.0/5 оценка (0 голосов)

Масоили амсиласозии пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ

Муаллиф (он)

Исаев Р.С., Тулиев М. С.

Чакидаи мақола

Масоили истифодаи амсилаи оптимизатсионӣ ҳангоми пешниҳоди хизмат-расо¬ниҳои электронӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ баррасӣ шудааст. Нақш ва мавқеи хизматрасониҳои электронӣ дар рушди иқтисодиёти рақамӣ муқаррар гардида, нақшаи амалии бозори хизматрасониҳои электронӣ пешниҳод карда шудааст. Амсилаи иқтисодӣ-риёзии оптимизат¬сионии пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ дар мисоли провайдери миллии интернети ҷумҳурӣ «Телеком - технолоҷи» тарҳрезӣ карда шуда¬аст. Натиҷаҳои ба дастомада нишон медиҳанд, ки амсилаи мазкур қобили истифода аст. Ҳисобҳои ба таври интихобӣ гузаронидашуда ҳангоми гузоштани маҳдудиятҳо ва муайянамоии арзиш имконият медиҳанд, ки стратегияи рушди ширкат коркард карда шавад. Инчунин дар асоси намудҳои гуногуни параметри нархҳо намудҳои ояндадори хизматрасониҳои электронии пешниҳодшавандаро  ошкор ва арзёбӣ кардан мумкин аст.

Калидвожаҳо

амсилаи иқтисодӣ-риёзии оптимизатсионӣ, баҳодиҳии дуҷониба, иқтисоди рақамӣ, иқтисоди миллӣ, бозори хизматрасониҳои электронӣ, провайдери интернет, функсияи мақсад

Пайнавишт

1.    Авдеев И.В. Структурно-цифровая трансформация как фактор инновационного развития региональной экономической системы: дисс… канд., эконом. наук: 08.00.05/И.В. Авдеев. - Воронеж: ВГУИН, 2019. – 177 с.

2.    Агафанова А.Н. Методология управления комплексом информационных услуг в электронной коммерции дисс… доктор, экон. наук: 08.00.05/ Н.А. Агафанова - Самара: СГЭУ, 2015. – 333 с.

3.    Алиева Р.М. Оптимизационные модели в управлении экономикой// Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2017.-№1 (8) январь - март. – URL Электронный ресурс:http://e-journal.omgau.ru/index.php/2017/1/35-statya-2017-1/790-00327. - ISSN 2413-4066 (дата обращения: 4.02.2019)

4.    Иванов В.И., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: от теории к практике Иннова­ционная Россия. – 2017. -№12 (230), С. 3-12. https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-ot-teorii-k-praktike/viewer (дата обращения 17.05.2019)

5.    Исаев Р.С., Тулиев М.С. Вопросы экономико-математического моделирования развития рынка электронных услуг в Республике Таджикистан: Республиканская научно-практическая конференция «Таджикистан в условиях глобализации». -  Душанбе, 2018. - С.11-17.

6.    Лайко В.И. Современная цифровая экономика: монография /В. И. Лойко, Е. В. Луценко, А. И. Орлов. - Краснодар: Куб-ГАУ, 2018. – 508 с.

7.    Свиридова О.А. Стохастические модели оптимизации управления запасами торговых организаций: авт. дисс… канд. экон. наук: 08.00.13/ О.А. Свиридова – М.: Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 2015. – 26 с.

8.    Татьяна Н.С. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возмож­ности и перспективы // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, № 3. - С. 579 - 590. Элек­тронный ресурс :https://doi.org/10.24891/ fc. 24. 3. 579 (Дата обращения: 05.10.2019)

9.    Хуснетдинов Р.Е. Налогообложение реализации услуг в сфере электронной пред­принимательской деятельности: дисс… канд. экон. наук: 08.00.10/ Р.Е. Хуснетдинов. – М.: Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 2014. – 158 с.

10.                       Щенников А.Н. Комплементарность и симплекс- метод. Информационные технологии в науке, образовании и управлении ИТНОУ. 2019. №3. С. 88-95/ Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/komplementarnost-i-simpleks-metod/viewer(дата обращения: 4.02.2019)

11.                       Урбан А. Р. Методы решения задач линейного программирования с дополнительными ограничениями на переменные определенного типа // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2015. Март-апрель. Том 15, №2 ISSN2226-1494. С. 322-328.

A. Toffler Wealth, and violence at the edge of the 21st century: ISBN 0-553-29215-3 Published simultaneously in the United States and Canada, New York 1991, P. 553

Таърихи нашр

Четверг, 10 Сентябрь 2020