0.0/5 оценка (0 голосов)

Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингии корхонаҳои Вилояти Суғд

Муаллиф (он)

Бойматов А.А., Шарифзода М.М.

Чакидаи мақола

Дар мақола назария ва амалияи маркетинг – яке аз омилҳои асосии инкишофи низо¬ми бозории иқтисодиёт баррасӣ мешавад. Дар он таърифи маркетинг ва шарҳи он, зару¬рат ва сабабҳои ба маркетинг машғул шудани корхонаю ташкилотҳои соҳибкорӣ, муҳайё сохтани шароит барои гузаронидани фаъолияти маркетингии ширкатҳои ватанӣ соҳаи саноати озуқа ва муайян намудани маҳсулнокӣ ва босамарии онҳо, ташкили хадамоти маркетингӣ ва нақши онҳо дар раванди ба даст овардани комёбӣ дар доираи истеҳсолу тиҷорати молҳо дар бозорҳои рақобатии мамлакат таҳлил ёфтаанд. Муайян карда шудааст, ки Тоҷикистон дар марҳилаи дуюми инкишофи марке¬тинг - рақобати нархӣ қарор дорад. Аз ин рў, шир¬кат¬¬ҳои ватанӣ бояд ҳамаи усулҳои рақобати нархиро омўзанд ва маҳз дар ин ҷода  устуворӣ ва истодагарӣ зоҳир намоянд.

Калидвожаҳо

зарурати ташкили маркетинг, назарияи бозории менеҷмент, хадамоти маркетингӣ, вазъи бозор, рақобати ширкатҳои ватанӣ, саноати хўрокворӣ,  арзёбии талабот

Пайнавишт

1.    Котлер Ф.  Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать рынок. - М.: «ООО  Издательство АСТ», 2000. – 290 с.

2.    Котлер Ф.  Советы Филиппа Котлера маркетологам стран СНГ// Маркетинг. - М., 2002. -169 с. 

3.     Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. под ред. Колчанова В.Б.  - СПб.: Питер, 2004,  – 821 с.

4.    Байматов А.А.  Маркетинговые стратегии управления националь­ными компаниями в кризисной ситуации. //Известия АН Республики Таджикистан. Серия общественных наук. -2012. -№ 3.- С.211-217.

5.    Байматов А.А.  Инновационный маркетинг: стратегия создания новой потребительской ценности // Вестник ТГУПБП. -2018 . -  №1  (74).  – С.13-20.

6.    Омори солонаи вилояти Суғд,  2019. -  353 с.

Таърихи нашр

Четверг, 10 Сентябрь 2020