5.0/5 оценка (1 голосов)

Омилҳои таъсиррасон ба ҷараёни самаранок истифодабарии захираҳои иқтисодӣ (дар мисоли шаҳри Исфараи вилояти Суғд)

Муаллиф (он)

Шаропова Насиба Ҳафизовна

Чакидаи мақола

Мaсъaлaҳои муҳимми истифодaи иқтидори зaхирaвӣ вa aҳaмияти он дар рушди  иқтисодиёти минтақа баррасӣ шудааст. Омилҳои таъсиррасон ба раванди истифодаи самараноки иқтидори зaхирaвӣ дар буриши  минтaқaи алоҳида тадқиқ гардидааст. Собит шудааст, ки истифодаи ғайрисамараноки захираҳои иқтисодӣ бевосита дар нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии рушди минтақа инъикос меёбад. Исбот гардидааст, ки амалигардонии механизмҳои истифодаи самараноки иқтидори захиравии минтақа гарави бомуваффақият ноил гардидан ба мақсадҳои стратегӣ мебошад.

Калидвожаҳо

минтaқa, иқтидориминтaқaвӣ, иқтидоризaхирaвӣ, истифодaисaмaрнок, методикaибaҳогузорӣ, иқтисодиётиминтaқa, шaҳриИсфaрa

Пайнавишт

1.         Давлатов Б.Р. Хусусияти рушди кооператсияи хоҷагии қишлоқ дар бахши кишоварзии Тоҷикистон. Авто-ти дисс-сия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ. Душанбе, 2018.-58 с.

2.         Оқилов А.А. Самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот дар соҳаҳои минтақа(дар мисоли вилояти суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дис. барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ. Хуҷанд, 2018.-143 с.

3.         Омори шаҳри Исфараи сарраёсати агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. Исфара, 2018. -93 с.

4.         Бaрномaи рушди иқтисодӣ иҷтимоии шaҳри Исфaрa. – Исфaрa; Мaқомоти иҷроияи Ҳукумaти дaвлaтӣ дaр ш. Исфaрa, 2017. – 30 с.

5.         Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2017.- 157 с.

Таърихи нашр

Понедельник, 14 Сентябрь 2020