0.0/5 оценка (0 голосов)

Мухтассоти назарияи ҷомеаи маданӣ дар замони муосир

Муаллиф (он)

Ҳошимова Наргиса Абдуҷабборовна

Чакидаи мақола

Дар мақола махсусиятҳои назарияи ҷомеаи маданӣ дар замони муосир мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки мақом ва мавқеи категорияи мазкур дар шароити демократии муосир номуайян аст. Озодии моддӣ, сиёсӣ, маънавию ахлоқӣ, шахсӣ, дахлнопазирии шарафи инсонӣ ҳамчун арзишҳои асосиву аввалиндараҷаи ҷомеаи маданӣ зуҳур менамоянд, ҷомеаи маданӣ бошад шарти зарурии бунёди давлати демокративу ҳуқуқбунёд ба ҳисоб меравад. Дар ташаккулёбӣ ва инкишофи ҷомеаи маданӣ нақши иқтисодиёт муҳим арзёбӣ гардидааст. Инчунин назарияҳои муосири ҷомеаи маданӣ: назарияи плюралистӣ, ҷомеаи иҷтимоӣ, ҷомеаи мадании глобалӣ ва ҷомеаи мадании иттилоотиро мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Қайд шудааст, ки ҳар як модели ҷомеаи маданӣ бояд дар асоси принсипи озодӣ, адолат, ҳамдигарфаҳмӣ, ризоият ва боварӣ бунёд гардад.

Калидвожаҳо

ҷомеаи маданӣ, давлат, демократия, озодӣ, ҷомеаи иҷтимоӣ, ҷомеаи мадании глобалӣ, ҷомеаи мадании иттилоотӣ.

Пайнавишт

1.                  Абдулов К. Дар ин дунё. Китоби 10. Муаммоҳои ҷомеаишаҳрвандӣ. Душанбе, 2005. 440 с.

2.                  Кальной И. И.  и др.. Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. проф. И. И. Кального, доц. И. Н. Лопушанского. 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 492 с.

3.                  Кин Дж. Демократияигражданскоеобщество. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.

4.                  Коэн Ҷ.,  Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ./ Общ. ред. И.И. Мюрберг. – Москва: Издательство «Весь Мир», 2003. – 784 с.

5.                  Макашева Е.Н. Концепции гражданского общества в истории западной политической жизни //Вестник Мордовского университета. 2010, №3. – 18-26 с.

6.                  Новейший англо-русский, русско-английский словарь/ Cост. С. М. Крысенко. – К.: Издательство «Арий», М.: ИКТЦ «ЛАДА», 2011. – 960 с.

7.                  Современный англо-русский, русско-английский словарь: 100 000 слов / Cост. Т. А. Сиротина. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2007. – 1216 с.

8.                  Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. – М.: РОССПЭН, 2000.– 392 с.

9.                    Anheir H., Glasius M., Kaldor M. Global Civil Society. – Oxford, 2001. – 348 p.

10.                 Lipschutz R. Op. cit.; Turner S. Global Civil Society, Anarchy and Governance: Asses­sing an Emerging Paradigm // Journal of Peace Research. 1998. Vol. 35. N 1. 25–42 p.

11.              Parsons Т. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs. N. Y.: Prentice- Hall, 1971. – 100-115 p.

12.               The English – Persian collegiate dictionary. A. Aryanpur and M. Aryanpur. Vol. 1. – Tehran, 1992. – 1295 p.

Таърихи нашр

Понедельник, 14 Сентябрь 2020