0.0/5 оценка (0 голосов)

Марҳилаҳои ташаккул ва рушди элитаи дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Давлатов Умедҷон Назирович

Чакидаи мақола

Дар мақола марҳилаҳои ташаккул ва рушди элитаи дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таҳқиқ қарор дода шудааст. Инчунин, баъзе омилҳо ва ҳолатҳои боздорандаи раванди рушди элитаи дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаҳои гуногун ва давра ба давра бартараф намудани масоили мавҷуда, ба як сатҳи нав баромадани элитаи дипломатии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Оид ба рушди минбаъдаи элитаи дипломатӣ, ки ба қавли коршиносон дар сатҳи зарурӣ рушд накардааст, тавсияҳо пешниҳод шудаанд. Таъкид гардидааст, ки барои бартараф намудани мушкилотҳои мавҷуда дар ин самт ва рушди дипломатияи муосири тоҷик шароит ва имкониятҳои муфид фароҳам омадааст.

Калидвожаҳо

элитаидипломатӣ, сиёсатихориҷӣ, Вазоратикорҳоихориҷӣ, марҳилаҳоиташаккул, ИттиҳодиШўравӣ, истиқлолият, масъалаҳо, ниҳодҳо, тағйирот

Пайнавишт

1.         Ваҳдат-кафолати ҳастии миллат (маҷмўаи мақолаҳои солҳои 2010 - 2012) – Нашри илмию публитсистӣ – Душанбе: МТС назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012. -152 с.

2.         Мирзоев Ғ. Ташаккул ва рушди субъектҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият// Сиёсати хориҷӣ, маҷаллаи илмиву назариявӣ ва иттилоотӣ. 2016. – №1.- С. 46-57.

3.         Дипломатия Таджикистана (к 50-летию создания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан). - Душанбе, 1994. – 28 с.

4.         Дипломатияи Тоҷикистон: дирўз ва имрўз. Дар ду ҷилд. Ҷилди1. (Зери назари Ҳамро¬хон Зарифӣ). Силсила: Сиёсати хориҷии Тоҷикистон Душанбе: Ирфон, 2009. - 296 с.

5.         Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон: дирўз ва имрўз.  – Хуҷанд, 2014.- 106 с.

6.         Сайидзода Зафар. О механизме и интересах внешней политики// Сиёсати хориҷӣ, маҷаллаи илмиву назариявӣ ва иттилоотӣ. 2012. – №1.- С. 106-119. (196 с).

7.         Назризода Давлатали Хайдар. Становление и развитие дипломатической службы Республики Таджикистан в период независимости (1991–2016 гг.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. -Душанбе, 2017. – 198 с.

8.         Саидов Зафар Шералиевич (Сайидзода Зафари Шерали). Основные внешнепо-литические интересы Таджикистана на рубеже веков. – Четвертое, дополненное издание (новая редакция). – Душанбе: ООО «Контраст», 2011. – 624 с.: ил.

9.         Талбак Назаров, Абдунабӣ Сатторзода, Дипломатияи муосири тоҷик. –Душанбе: Ирфон, 2006. - 224 с.

10.       Холиқназаров Худойбердӣ. Истиқлолияти давлатӣ ва раванди ташаккулёбии дипломатияи тоҷик дар оғози солҳои 90-уми асри XX// Сиёсати хориҷӣ, маҷаллаи илмиву назариявӣ ва иттилоотӣ. 2012. - №1. – С. 120- 128.

Таърихи нашр

Понедельник, 14 Сентябрь 2020