0.0/5 оценка (0 голосов)

Оид ба таҳқиқи ҳамкории ниҳодҳои бизнес-сохторҳо ва давлат дар низоми иқтисодии минтақа

Муаллиф (он)

Тухсанбоева Хуршеда Махмудовна

Чакидаи мақола

Ташаккул ва рушди муҳити институтсионалии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикис¬тонро мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳолати кунунии муҳити институтсионалии соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ арзёбӣ шудааст. Моҳияти муҳити институтсионалиро аз нуқтаи назари олимони намоёни иқтисоддон баррасӣ намуда, хусусиятҳои он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шудааст. Зикр гардидааст, ки дар ҷараёни ислоҳо¬ти бозорӣ баъзе нуктаҳои марбут ба фароҳам овардани фазои мусоиди барои бизнес дар ҷумҳурӣ аз мадди назар берун мондаанд. Такмили муҳити институт¬сиона¬лии соҳибко¬рии хурду миёна дар сатҳи минтақавӣ, ки мустақиман ба ташкили самара¬бахши муносибатҳои истеҳсоливу хоҷагидорӣ ва рушди иқтидори иқтисодии минта¬қаҳо ва умуман иқтисодиёти кишвар вобастагии бевосита дорад, пешниҳод гарди¬дааст. Роҳи беҳтарини вазифаи мазкур шарикии давлат ва сохторҳои соҳибкорӣ дар самти таъсис ва татбиқи институтҳои зарурӣ маҳсуб  шудааст. Тадбирҳое пешниҳод гардидаанд, ки татбиқи онҳо ба такмили минбаъдаи муҳити институтсионалии бахши соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоид карда метавонад.

Калидвожаҳо

муҳити институтсионалӣ, зичии институтсионалӣ, бизнеси хурд ва миёна, инфрасохтори сохторҳои соҳибкорӣ, ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, бизнес-инкубаторҳо, муассисаҳои беруна

Пайнавишт

1.                  Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Олии Республики Таджикистан от 26.12.2018. - С.6-47. (Дата обращения: 10.09.2019).

2.                  Нестеренко А. Н. О чем не сказал Уильям Б.; вклад XX столетия в философию экономической деятельности // Вопросы экономики. 2001. №7. - С.3-4.

3.                  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. – 180 с.

4.                  Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. - М.: Наука, 2004. – 240 с.

5.                  Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория: учебник для вузов. - М.: Норма, 2001. -205 с.

6.                  Скорев М.М. Модернизация институциональной структуры российской системы образования. – Ростов-н-Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2004. - С.191.

7.                  Нозимов Б., Шокиров Р.С. Современное состояние развития институциональной среды малого предпринимательства в Республике Таджикистан // Вестник ТГУПБП.- Худжанд, 2015. - №4 (65) – С.77-84.

8.                  Веблен В. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984. – 183 с.

Таърихи нашр

Понедельник, 14 Сентябрь 2020