0.0/5 оценка (0 голосов)

Нақш, таъсир ва алоқаи сармояи инсонӣ бо рушди бизнеси хурди Вилояти Суғд

Муаллиф (он)

Ахмедов Фазлиддинхон Валиевич

Чакидаи мақола

Шаклҳои гуногуни таъсири сармояи инсонӣ баташаккулварушдибизнесихурд мавриди  баррасӣ қарор гирифтааст. Вазъи болоравии сифати таҳсил таҳлил гашта, зарурати дастгирии бизнеси хурд дар минтақа асоснок ва нақшиондаррушдииқтисодиётиинноватсионӣ шарҳ дода шудааст. Масоили ҳалталаби мавҷуда  ва роҳҳои имконпазири ҳалли онҳо муайян гашта, нақшиилми донишгоҳӣ дар ҳалли масоили рушди инноватсионии иқтисодиётиминтақавабаланд бардоштани сифати сармояи инсонӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Дар мақола усулҳои таҳлилию омории тадқиқот, инчунин пажўҳишҳои олимони ватанӣ вахориҷӣ роҷеъ ба мавзӯи мавриди баррасӣ истифода шудаанд. Натиҷаҳоибадастовардаимуаллифро дар рафти татбиқиконсепсияирушдиинноватсиониибизнесихурдваумуманминтақаистифода бурдан мумкин аст.

Калидвожаҳо

рушди бизнеси хурд дар вилояти Суғд, сармояи инсонӣ, бизнесихурд, бизнес-инкубатор, иқтисодиётиинноватсионӣ, иқтисодиётиминтақа

Пайнавишт

1. Ильина Н.Е. Научные подходы к понятию человеческого капитала/Официальный сайт. Режим доступа: http://vseup.ru/static/articles/Il'ina.pdf (дата обращения: 12.03.2017)

2. Катайкина Н.Н., Лохтина Л.М. Влияние человеческого потенциала на развитие малого бизнеса в регионе // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева.- № 1 (30).- 2014. – С. 183-193.

3. Сен А.К. Азиатские ценности и экономический рост//Всемирный доклад по культуре. 1998. Культура, творчество и рынок — М.: Ладомир, 2001.- С.488.

4. Мазохири Бой. Экономическое моделирование вузов и учебных центров Ирана и их сотрудничество с экономикой //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: Сино, 2015. - №2/3(165.)-С. 93-97.

 

5. Статистический ежегодник Согдийской области: Главное управление Агентства  по статистике при Президенте  Республики  Таджикистан в Согдийской области, 2016. -С. 650.

Таърихи нашр

Пятница, 23 Июнь 2017