0.0/5 оценка (0 голосов)

Муносибати босалоҳият ба раванди таълим дар мактабҳои олӣ

Муаллиф (он)

Қодирова Заррина Ҳалимовна

Чакидаи мақола

Дар мақола таҳлили назарии мафҳумҳои «салоҳият» ва  «салоҳиятнокӣ» сурат гирифта, муаллиф  назари худро дар ин бобат изҳор кардааст. Фарқҳою шабоҳатҳои асосии салоҳияту салоҳиятноки ба маърази таҳқиқ кашида шудаанд. Дар мақола методологияи Тюнинг оид ба муқаррар кардани салоҳият ва салоҳиятнокӣ, маводи мизҳои мудаввар, мулоқотҳои корӣ, ҳамчунин натиҷаҳои машварат/раъйпурсии корфармоён, хатмкунандагон, муаллимон ва донишҷўён мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Дар асоси маводи таҳқиқ гардида муаллиф усули  муқаррар намудани салоҳият ва салоҳиятнокиро  пешниҳод кардааст.  Масалан, ба ақидаи муаллиф, таҳти мафҳуми салоҳият  қобилиятҳои мушаххаси дорои  характери умумифарҳангӣ, касбӣ ва махсусро фаҳмидан лозим аст, ки фард таҳти таъсири муҳити зист касб мекунад ва барои амалигардонии намудҳои  муайяни фаъолият зарур аст. Салоҳиятнокиро бошад чун ифодаи интегриронидаи маҷмўи  қобилиятҳои  фард дар иҷрои фаъолияти касбӣ дар асоси комплекси  ташаккулёфтаи талабот шарҳ додан мумкин аст.

Дар мақола амсилаи ташаккули салоҳиятнокии хатмкунандагони мактабҳои олӣ пешниҳод гардидааст.

Калидвожаҳо

мактабҳои олӣ, хатмкунандагон, бозори меҳнат, салоҳият, салоҳият­нокӣ, усули таъсир ва мутақобила, амсилаи ташаккули салоҳиятнокӣ

Пайнавишт

1. Большой толковый социологический словарь. Т.1./ под ред. Дэвида Джери, Джулии Джери. - М.: Вече,  1999. – 544 с.

2. Галанова О. Е. «Коммуникативный жанр» как методологический концепт изучения форм социального взаимодействия// СОЦис.- №06.-2010.- С.- 80-86.

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно - целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. –М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. -С. 35.

 4. Коляда С.В. Коммуникативная компетенция руководителя// Бизнес – Ключ. №10. - 2007. - С. 136-137 [Электронный ресурс].URL: http://www.bkworld.ru/archive/y2007/n10-2007/n-10- 2007_241.html (дата обращения: 04. 05.2012).

 5. Лукашенко А.М. Профессиональные компетенции руководителя// Современная конкуренция. - №6. - 2009. - С. 97.

6. Кадырова З.Х., Сангинов Н.С. и др. Повышение эффективности взаимодействия вузов Республики Таджикистан и субъектов рынка труда. Республика Таджикистан. - Душанбе, 2014. - С. 218.

7. Тюнинг. Центральная Азия. Руководящие принципы и ориентиры, TuCAHEA-2016. (www.tucahea.org). - С.353.

8. Ярыгин О.Н. Эмерджентные свойства аналитической деятельности: компетентность// Вектор науки ТГУ. – Тольятти, №1(15). 2011. С. 72-83

Таърихи нашр

Понедельник, 16 Январь 2017