0.0/5 rating (0 votes)

Peculiarities of Legal Regulation Concerned with Currency Relations in the Sphere of Outward Economic Activities

Author (s)

Nasrutdinzoda Kiyomuddin Shovali

Abstract

The author dwells on the peculiarities of legal regulation concerned with the law of currency relations in the sphere of entrepreneurial and international law. Constitutional foundations of outward economic activities under contemporary conditions are canvassed jointly with law analysis of the legislation in the field of entrepreneurial outward economic activities. The peculiarities in the sphere of implementation of the activities in question in today’s Tajikistan are explored in the frames of the functioning legislation. The author has analyzed also the peculiarities of legal regulation in pursuance with normative-legal instruments of the National Bank of Tajikistan, effectuation of banking operations with utilization of national currency, specifities of its acquisition, usage and circulation in the given sphere. Conclusions and suggestions have been made in reference to improvement of the functioning legislation in the sphere of entrepreneurial outward economic activities.

Keywords

Constitution , law, entrepreneurial activity, outward economic activities, currency, instruction, bank, investments, responsibility

References

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умуми­халқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд).  – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 135 с.

2. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу­рии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқотбосоҳибкоронвасармоя­гузорониватанивухориҷӣ, 14.10.2018 //www.president.tj (санаи муроҷиат 20.20.2018)

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» // Ахбо­ри МаҷлисиОлииҶумҳурииТоҷикистон, с.2011, 6, мод. 435; ҚонунҳоиҶТ аз 26.07.2014 с., № 1112, № 1113.

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод.331; с. 2010, №7, мод. 555; с.2011, №12, мод. 846; с.2013, №11, мод. 786; Қонуни ҶТ аз 27.11.2014 с., № 1154.

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» // Ахбори Маҷ­ли­си Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012с., №7, мод. 696; Қонуни ҶТ аз 8.08.2015, №1215.

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: соли 2013 №6 (1451), мод. 402.

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сои 2016., №3, мод. 152.

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012, №4, мод. 266.

9. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №211 аз 29 сентябри соли 2015с. «Дар бораи тартиби анҷомдиҳииамалиётимубодилавӣ боасъорихориҷӣ» // www.nbt.tj (санаи муроҷиат 23.11.2018) 

10. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №223 аз 2 июни 2017с. «Оид ба тартиби огоҳ намудандарбораианҷомиамалиёти асъории марбут ба ҳаракатисармоя» // www.nbt.tj(санаи муроҷиат 23.11.2018) 

11. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №220 аз 14 декабри 2016с. «Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлатибозтамвил» // www.nbt.tj  (санаи муроҷиат 23.11.2018)     

12. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №138 аз 24 июни соли 2011 «Дар бораи тартиби кушодан, бақайдгирӣ ва танзими фаъолияти нуқтаҳои мубодилаи асъор» // www.nbt.tj(санаи муроҷиат 23.11.2018)

13. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №192 аз 31 майи 2012 «Дар бораи тартиб ва қоидаҳои анҷом додани амалиёти асъорӣ–фурӯши мол, иҷрои кор ва хидматрасонӣ бо асъори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // www.nbt.tj (санаи муроҷиат 23.11.2018)     

14. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор». / Зери наз. д.и.ҳ., проф. Раҳимзода М. З. – Душанбе, 2015. - 228 с.

15. Гетьман-Павлова И. В. Юридические конструкции «международное валютное право» и «международное фондовое право»» // Международное публичное и частное право. – М., 2007. - № 6. – С. 89.

16. Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. -Душанбе: Шуҷоиён, 2010. - 462 с.

17. Курбатов А. Я. Правосубъектность кредитных организаций: Теоретические основы формирования, содержание и проблемы реализации: монография. – М.: Юриспру­денция, 2010. – 280 с.

18. Самадов Б. О. Ҷавобгарӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ: танзими давлатию ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии онҳо. Монография. /Зери таҳр. д.и.ҳ., проф. Ш. М. Исмоилов. – Хуҷанд: МТХ-Даврон, 2014. - 220 с.

19. Самадов Б. О. Ҷабҳаҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти сармоягузорӣ ва аҳамияти он дар рушди соҳибкорӣ // «Государственные инвестиции, налогообложение и их влияние на экономический рост». Материалы международной научно-практической конференции (6-7 мая 2014г., Душанбе). – Душанбе, 2014. - С. 227-234.

20. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳр. проф. М. А. Маҳмудов. –Душанбе: ЭР-граф, 2012. -  612 с.

Publication date

Monday, 28 January 2019