0.0/5 оценка (0 голосов)

Моҳияти иқтисодии диверсификатсияи минтақа ва намудҳои он

Муаллиф (он)

Мансурова Мафтунахон Гуфроновна

Чакидаи мақола

Дар асоси омӯзиши тадқиқоти як қатор муҳаққиқони хориҷӣ дар бораи моҳият ва мафҳуми иқтисодии диверсификатсияи минтақа, истилоҳи мазкур вобаста ба вазъият ва шароити низомҳои хоҷагидорӣ, ки фаъолияташонро амалӣ мегардонанд, мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Шаклҳои диверсификатсияи иқтисодиёти минтақа тавсиф ва тасниф карда шудаанд, ҳамчунин намудҳое баррасӣ гардидаанд, ки хусусияту шароити минтақаҳоро ба назар гирифта, ба такмили фаъолияти иқтисодии онҳо таъсири мусбат расонида метавонанд.

Калидвожаҳо

диверсификатсияииқтисодиётиминтақа, рушдисоҳаҳоинав, маҳсуло¬тиворидотивазкунанда, диверсификатсияиалоқаманд, ғайриалоқаманд, уфуқӣ, амудӣ

Пайнавишт

1.                  Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2018 [манбаи электронӣ]. URL: http://president.tj/node/13739  (санаи муроҷиат: 15.04.2019).

2.                  Авезова М. М., Файзиева П. У., Мансурова М. Г. Усулҳои баҳодиҳии дараҷаи диверсификатсияи истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ / М. М. Авезова., П. У. Файзиева., М.Г. Мансурова // Паёми Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М. С. Осимӣ. – 2016. №2. С. 4-9.

3.                  Соина-Кутищева Ю.Н. Интеграция и диверсификация как способы повышения устойчивости предприятия [Текст] / Ю.Н. Соина-Кутищева // Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты: тр. IV Всерос. науч.-практ. конф., Новокузнецк, 19-20 мая 2005 г. / НФИ КемГУ; под общ. ред. И.Г. Степанова. – Новокузнецк, 2005. – С. 104 – 107.

4.                  Огинская А. В. Теоретико-методические основы диверсификации хозяйственных структур // Науко-виробничий журнал «Бизнес-навигатор». – 2015. -  №1 (36).

5.                  Иогман Л. Г. Стратегия диверсификации экономики региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 2008. -1 (1).  -14 с.

6.                  Дондоков  Б.  Б.  Формирование  туристическо-рекреационного  кластера  как путь диверсификации региональной экономики // Проблемы современной экономики. -2010. - № 3(35). Режим доступа http://www.m-economy.ru/art.php?nArtIdӯ3280

7.                  Ибатуллова Ю.Т. Диверсификация хозяйственных систем как фактор развития региональной экономики: автореферат дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. Т. Ибатуллова. -  Казань, 2009. -  25 с.

8.                  Туленков Н. Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации // Проблемы теории            и практики управления. -1997. -№4.

9.                  Кофанов А. А. Диверсификация региональной экономики как доминирующая стратегия структурного развития в условиях глобализации экономических отношений: автореферат дисс. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / А. А. Кофанов. – Краснодар, 2011. – 32 с.

10.               Турганова Л. В. Диверсификация экономики как инструмент устойчивого развития региона (на примере Липецкой области): автореферат дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Л. В. Турганова. -  М., 2011. -  25 с.

Таърихи нашр

Вторник, 05 Ноябрь 2019

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0217174
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
254
842
2552
4104
8522
23040
217174


IP-и Шумо18.206.194.210