0.0/5 оценка (0 голосов)

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МУНОСИБАҲОИ МУТАҚОБИЛАИ БАЙНИМИНТАҚАВӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ МУОСИРИ БАЙНАЛҲАЛКӢ

Муаллиф (он)

Алиҷонова Адиба Ҳомидовна,

Чакидаи мақола

Муаммоҳо ва сабабҳои ташаккули муносибатҳои байниминтақавӣ байни акторҳои сиёсати ҷаҳонӣ  мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудааст. Мафҳумҳои минтақагароӣ,  минтақсозӣ ва падидаи пайвастаи онҳо байниминтақаоӣ   таҳлил карда шудааст. Андешаи муњаќќиќони аврупої ва рус дар бораи раванди сиёсии љањонї бо номи «байниминтаќаої» ва намудњои он, инчунин таъсири байниминтаќаої ба раванди ташаккули институтњои байниминтаќавие, ки ба сиёсати муосири љањон таъсир мерасонанд, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Падидаҳои гуногуни минтақавӣ: минтақагароии “нав” ва “куҳна”ва зуҳуроти онҳо дар муносибатҳои байнидавлатӣ баррасӣ мешаванд. Сабабҳо ва омилҳои ташаккули созмонҳои  гуногуни минтақавӣ, ки на танҳо бо гурӯҳҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, балки бо давлатҳои алоҳида барои ҳалли мушкилоти иқтисодӣ ва сиёсӣ дар фазои гуногуни ҷуғрофӣ ҳамкорӣ мекунанд, матраҳ гардидааст. Таваҷҷӯҳ ба падидаи нави “фароминтақавӣ” ва хусусияти бисёрформатии ҳамкории он дода мешавад.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо:байниминтақаоӣ, минтақагароӣ, минтақасозӣ, ҳамкории байниминтақавӣ,  гурӯҳҳои минтақавӣ,  созмонҳои минтақавӣ, минтақагароии “нав” ва “куҳна”, фароминтақавӣ

Пайнавишт

Список использованной литературы:

 

1.        Есин Р.О. Современный регионализм: новые направления в теории // Проблемы управления. – Минск, 2009. - №3(32). – С.170-181.

2.        Ефремова К.А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности // Сравнительная политика. – 2017. - №2. – С. 58-72.

3.        Кузнецов Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации //  Сравнительная политика. – 2016. – №2. – С. 14-25.

4.        Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. Трансрегионализм – новый феномен мировой политики // Полис. Политические исследования. - 2019. - №5. – С.71-84.

5.        Прохоренко И.Л. Новый регионализм. Проблема конфигурации современного миропорядка // Пути к миру и безопасности. – 2015. - №2(49). – С. 20-28.

6.        Gardini, G.L.; Malamud, A. Debunking Interregionalism: Concepts, Types and Critique – With a Transatlantic Focus // Atlantic Future Working Paper, 2015, No. 38, pp. 3-7.

7.        Hänggi, H. Interregionalism as a Multifaceted Phenomenon: In Search of a Typology // Interregionalism and International Relations: A Stepping Stone to Global Governance? / Ed. by H. Hänggi, J. Rüland, R. Roloff. N.Y.-L.: Routledge, 2005. Pp. 34-42.

8.        Hänggi, Heiner. Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives / Workshop Paper for the Conference “Dollar, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Americas”. CA, Los Angeles, May 18, 2000. 

9.        Kaiser, K. “Die Interaktion regionaler Subsysteme” [“The Interaction of Regional Subsystems”], in Günther Doecker and Friedrich  Veitl,  Regionalismus und  regionale Integration.  Zur  Theorie  derregionalen Integration, Frankfurt: Peter Lang  Verlag. 1981.  pp. 99-121.

10.    Roloff, Ralf. Interregionalism in Theoretical Perspective: State of Art / Interregionalism and International Relations, ed. by Hänggi et al. Oxon: Routledge, 2006. P. 18; Rülland, Jürgen. The EU as an Inter- and Transregional Actor: Lessons for Global  Governance from Europe’s Relations with Asia, 2002. Р.3.

11.    Schmitter P.C., Malamud A. Theorizing Regional Integration and Inter-Regional Relations.// ECPR Joint Workshops, Helsinki, 7-12 May 2007 URL:https://www.academia.edu/16940025/Theorizing_Regional_Integration_and_Inter_Regional_Relations?email_work_card=title (дата обращения: 15.01.2022).

 

Таърихи нашр

Четверг, 15 Сентябрь 2022