0.0/5 оценка (0 голосов)

МУНОСИБАТИ ЛОИҲАВӢ ДАР НИЗОМИ ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ МИНТАУАВИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОӢ

Муаллиф (он)

Ризоқулов Турақул Рабимқулович Нишонзода Рисқибой

Чакидаи мақола

Ҷорӣ намудани муносибати лоиҳавӣ дар идоракунии рушди ҳудудӣ- фазоии инфрасохтори иҷтимоии вилояти Суғд, ки пойгоҳи таълимии сифати ҳаёти аҳолӣ мебошад, баррасӣ шудааст. Афзалиятҳои истифодаи  муносибати лоиҳавӣ ба тағйирот инфрасохтори иҷтимоии вилояти Суғд ҷудо карда шудаанд. Зарурати таҳияи методологияи идоракунии лоиҳаҳо, ки ба фармализатсия ва стандартикунонии муносибатҳо ва идоракунии  лоиҳаҳо имкон медиҳад ва қобилияти кории низоми идоракунии онҳоро таъмин мекунад, асоснок карда шудасст. Сохтори Низомнома  дар бораи ташкили фаъолияти лоиҳавӣ, ки бо қарори ҳокимияти иҷроияи давлатии вилояти Суғд тасдиқ карда мешавад, ва истилоҳоту мафҳумҳои асосиро меъёран муайян мекунад ва оид ба ҳамаи намудҳои фаъолияти марбут ба лоиҳа новобаста аз самтияти он регламентро муқаррар менамояд, пешниҳод шудааст. Принсип ва вазифаҳои фаъолияти лоиҳавӣ мудаллал сохта шудааст. Механизми ташкилию идоракунии ҷорӣ намудани фаъолияти лоиҳавӣ дар вилояти Суғд пешниҳод шудааст.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: минтақа, инфрасохтори иҷтимоӣ, дастрасии объектҳо, сифати ҳаёт, идоракунии лоиҳавӣ, мақомоти ҳокимият

Пайнавишт

1.        Ансофф И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф. – Санкт-Петербург: Питер Ком, 1999. – 416 с.

2.        Статистический ежегодник Согдийской области. Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Худжанд, 2021. – 744 с.

3.        Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – Душанбе: Контраст, 2016. – 89 с.

4.        Иванычева Т. А., Иванычев П. С. Современные технологии управления на основе социальных проектов // Академический вестник. – Тюмень, 2013. - № 2 (24). – С. 300-307.

5.                  Компанейцева, Г.А. Проектный подход: понятие, принципы, факторы эффективности [Текст] / Г.А. Компанейцева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Киров, 2016. – № 17. – С. 363-368.

6.        Ляндау, Ю.В., Масленникова В.В. Процессно-проектное управление: монография / Ю.В. Ляндау,  В.В. Масленникова. – Москва: Палеотип, 2014. – 111c.

7.        Чаркина Е.С. Развитие проектного подхода в системе государственного управления: методология, опыт, проблемы: Научный доклад. – Москва: ИЭ РАН, 2017. – 324 с.

8.        Официальный сайт исполнительного органа государственной власти  Согдийской области / Режим доступа: https://www.sugd.tj/index.php/ru (Дата обращения: 23.08.2022)   .

9.        Строилова, Э.В. Проектный менеджмент и реинжиниринг [Текст] // Фундаментальные исследования. – 2013. - №4–5. – С. 1206-1213. 

10.    Жукова Т.Н. Проектное управление: (методологический аспект): монография [Текст] / Т.Н. Жуков // СПбГИЭУ: Санкт-Петербург, 2016 – 168 с.

Таърихи нашр

Суббота, 10 Декабрь 2022