0.0/5 оценка (0 голосов)

РОҶЕЪ БА МАФҲУМИ «ЗАХИРАҲОИ ИТТИЛООТӢ-ҲУҚУҚӢ»

Муаллиф (он)

Шокиров Ғайбулло Абдуллоевич

Чакидаи мақола

Раванди пайдошавии намуди нави захираҳои ҷамъиятӣ таҳти унвони захираҳои иттилоотӣ ва намудҳои онҳо, нуқтаи назари мутахассисон нисбати падидаи мазкур, мавриди тахлил қарор дода шудааст. Мавқеи он, чун воситаи универсалии ҳамкорӣ дар низомҳои муносибатҳои иқтисодӣ, буҷавию молиявӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва дигар муносибатҳо таҳлил карда шудааст, зеро тамоми низоми муосири иттилоотонӣ дар атрофи захираҳои иттилоотӣ мутамаркиз гардидааст. Ғайр аз он, таъкид карда мешавад, ки бо баробари ривоҷи минбаъдаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, инчунин рақамигардонии ҷомеа, татбиқи ин дастовардҳои зеҳни инсонӣ, дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, яъне дар иқтисодиёт, соҳибкорӣ, тандурустӣ, маориф, ҳуқуқ ва ғ. оғоз ёфтанд. Ҳамчунин хусусиятҳои асосӣ ва аломатҳои захираҳои иттилоотӣ, таъиноти захираҳои иттилоотӣ,қонеъгадонии талаботи иттилоотии объектҳои муносибатҳои иттилоотию ҳуқуқӣ, ба вуҷуд овардани фазои ягонаи иттилоотӣ-ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии мо мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Таърифи қонунии мафҳуми “захираҳои иттилоотӣ,”инчунин фарқи байни мафҳумҳои захираҳои иттилоотӣ ва захираҳои иттилоотӣ-ҳуқуқӣ муайян карда шудааст.

Калидвожаҳо

Вожаҳои калидӣ: захираҳои ҷамъиятӣ,захираҳои иттилоотӣ, иттилоотонӣ, технологияҳои иттилоотӣ, технологияҳои телекоммуникатсионӣ, рақамикунонии ҷомеа, зеҳни инсонӣ, таърифи қонунӣ, захираҳои иттилоотӣ-ҳуқуқӣ

Пайнавишт

Список использованной литературы:

 

1.                  Алиев В.В. Развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функционирования  соответствующих информационно-справочных систем // Закон и право. – 2021. – № 2. – С. 158-160.   

2.                  Закон Республики Таджикистан «Об информации»  от 10 апреля 2002 г., № 609 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002, № 4, часть 2, ст. 320; 2012, № 7, ст. 698; 2014, № 1164.

3.        Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» от 6 августа 2001 г., № 40 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001, № 7, ст. 502; 2005, № 12, ст. 639; 2019, № 1595.

4.                  Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для бакалавров / Под общ. ред. П.У. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст]. – Москва: Юрайт, 2015. – 441 с.

5.        Комилов Ф.С.,  Шарапов Д.С. Прикладная информатика (на тадж. яз.) / Ф.С. Комилов, Д.С. Шарапов. – Душанбе, 2009. – 363 с.

6.        Краткий словарь по философии / Под ред. И.В. Блауберга, И.К Пантина. 3-е изд., доработ. и доп. – Москва: Политиздат, 1979. – 413 с.

7.        Куртаков К.Ш., Наврузов С.Т. Основы информатики и программирования на языке БЕЙСИК-MSX: учебное пособие (на тадж. яз.).– Душанбе, 1993. – 185 с.

8.                  Мирзоахмедов Ф., Вохидов У., Сохибов Ф. Информатика: учебное пособие. – Душанбе, 2012. – 179 с.

9.        Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 19-е изд., испр. – Москва: Рус. яз., 1987. – 750 с.

10.     Словарь    иностранных    слов / Под   ред.   И.В. Лехина   и   Ф.Н. Петрова. – Москва,  1954. – 856 с.

11.     Толковый словарь русско-интернациональных заимствований / Автор-составитель Вохид Шарифов (на тадж. яз.). – Душанбе: Главная научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии, 1984. – 376 с.

12.     Умнова (Конюхова) И.А. Информационное право как отрасль права нового поколения // Государство и право в новой информационной реальности. – 2018. – № 1. – С. 38-52. DOI: 10.31249/pras/2018/01/02/.

13.     Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Политиздат, 1991. – 560 с.

 

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022