0.0/5 оценка (0 голосов)

Диди таҳлилӣ ба омилҳои пардохтнопазирӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Ризоқулов Т.Р., Азизбоев Р.А.

Чакидаи мақола

Дар мақола омилҳое, ки ба рушди бахши воқеии иқтисодиёт таъсири манфӣ мерасонанд, ошкор ва мавриди таҳлил қарор дода шудааст, зеро тадқиқи омилҳои мазкур, ки бо пардохтнопазирӣ марбутанд, метавонанд ба суолҳои сершумори мансуб ба сабабҳои инқироз дар бахши истеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоб диҳанд. Омилҳо ва шароитҳое, ки ба самаранокии рушди бахши воқеии иқтисодиёт таъсир мерасонанд, номбар шудаанд.

Вобастагии коррелятсионии суръати гардиши агрегатии М2 аз мизони бозтамвили БМТ ҳисобу китоб шудааст. Муқаррар карда шудааст, ки дар мавриди 1,1 фоиз будани тафриқаи мизони  бозтамвил суръати гирдгардиши ҳамин нишондиҳанда ба як гардиш афзоиш меёбад. Дар  бобати таъсири эҳтимолии ин омилҳо ба рушди бахши воқеии иқтисодиёт хулосаҳо бароварда шудаанд. Чи қадаре ки иқтисодиётро бештар омилҳои пардохтпазирӣ фаро гиранд, сатҳи истеҳсолоти  моддӣ ҳамон қадар пасттар мешавад. Роҷеъ ба паст кардани омилҳои пардохтнопазирӣ, ки татбиқи сиёсати баробарқимати пулию қарзиро тақозо менамояд, тавсияҳо пешниҳод гардидаанд.

Калидвожаҳо

сатҳи таваррум, қурби асъор, ҳаҷми қарз, ХБА, иқтисодиёти воқеӣ, талабот ба пул, коэффитсиенти коррелятсионӣ, сиёсати дистрактсионӣ, мизони фоиз

Пайнавишт

1. Абалкин Л.И. Четыре фактора неплатежей / Официальный интернет-сайт: E-library.ru (дата обращения: 22.03.2016)

2. Азизбаев Р.А. Влияние денежно-кредитной политики на развитие отраслевой структуры ВВП //Вестник ТГУПБП.  -Худжанд, 2016. - № 4 (69). - С. 14-28.

3. Азизбаев Р.А. Налоговая нагрузка как фактор развития инфляции в Республике Таджи­кистан/Ежегодная II Международная научно-практическая конференция «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества» (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.) – С.87-92.

4. Банковский статистический бюллетень. 12 (269), декабрь 2017 г. /Электронный ресурс: nbt.tj.  (Дата обращения: 15.04.2018)

5. Гусейнов Д.А. Долларизация: сущность, формулы расчётов и проблемы измерения//ВОПРОСЫ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ. №1(17). -2011. //htpp: E-library.ru/  (дата обращения: 19.06.17)

6. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Эдвин Дж.Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж./ Пер. с англ.  – СПб.: Изд-во «Санкт-Петербург оркестр», 1994. -  493 с.

7. Марыганова Е.А. МЗО «Макроэкономика»: Экспресс-курс: учебное пособие / Е.А. Марыганова, С. Л. Шапиро. - М.: КНОРУС, 2010. - 302 с.

8. Сборник задач по высшей математике для экономистов: учеб. пособие/ Под ред. проф.  В.И. Ермакова.-  2-е  изд.,  испр.-М.:  ИНФРА-М,  2008.  -  75 с.

9. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – 479 с.

Таърихи нашр

Среда, 14 Ноябрь 2018