0.0/5 оценка (0 голосов)

Бархе аз авомил ва масоили баъмини рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа

Муаллиф (он)

Раҷаббой Аҳмадзода

Чакидаи мақола

Дар мақола омилҳои мусбат ва манфие, ки рақобатпазирии иқтисодиёти минтақаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин мекунанд, омўхта шудааст. Дар асоси таҳлили системавӣ якчанд омилҳое, ки ба вазъи рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа таъсир мерасонанд, муайян карда шудаанд. Инчунин дар тадқиқот самтҳои асосии таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа ба низом дароварда шудааст. Муаллиф ба  хулоса меояд, ки дар таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа нақши муҳимро давлат мебозад. Дар асоси таҳлили муаммоҳои муайяншуда ақида оид ба зарурияти коркард ва қабули барномаи давлатии махсус дар ин самт пешниҳод гардидааст.

Калидвожаҳо

иқтисодиёти минтақавӣ, рақобатпазирӣ, омилҳои рақобатпазирӣ, муносибатҳои бозоргонӣ, иқтидори минтақа аз лиҳози захира

Пайнавишт

1.    Бабаджанов Д.Д. Перспективы формирования и развития органического сектора сельского хозяйства Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 276 с.

2.    Белова Е.И.  Организационно-экономический механизм обеспечения и повышения конкурентоспособности региона в современных условиях /http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-obespecheniya-i-povysheniya-konkurentosposobnosti-regiona-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 2.12.2016)

3.    Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 602 c.

4.    Сепик Д. Конкурентоспособность регионов: некоторые аспекты. – М., 2005. – 44 с./ http://www.recep.ru/files/documents/regional_competitiveness_ru.pdf (дата обращения: 15.09.2016)

5.    Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – 520 с.

6. Robert Huggins. Regional Competitiveness: Theories and Methodologies for Empirical Analysis / http://centrum.pucp.edu.pe/pdf/revistas/JCC-vol6-issue2-86.pdf (датаобращения: 10.09.2016)

Таърихи нашр

Понедельник, 16 Январь 2017