0.0/5 оценка (0 голосов)

Инфрасохтори соҳибкории хурд: вежагӣ ва ҳамкории мутақобилаи унсурҳои он

Муаллиф (он)

Сатторова Манзурахон Раҳмоновна

Чакидаи мақола

Дар мақола  маҳуми «инфрасохтори бозорӣ» баррасӣ шудааст. Муаллиф унсурҳои алоҳидаи онро тавсиф намуда,  схемаи  блокии инфрасохтори бозорро овардааст. Қайд  шудааст, ки унсури базавии инфрасохтори минтақавии бизнеси  хурд инфрасохтори бозор ба ҳисоб меравад. Робитаи мутақобилаи байни блокҳою унсурҳои алоҳидаи  инфрасохтори  бизнеси  хурд ва самарабахшии фаъолияти онҳо мавриди  таҳлил қарор гирифтааст.  Рушди миқдории соҳаи инфрасохтории вилояти Суғд тибқи  нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти  корхонаҳои хурд инъикос карда шудааст. Дар мақола таъсири  консалтинг, унсурҳои иттилоотии гумрукӣ, молиявию кредитӣ, ҳамчунин таркибаҳои хоҷагию иҷтимоии натиҷаҳои фаъолияти субъектҳои бизнеси хурд муайян  карда шудааст. Қонунмандию вижагиҳои раванди  ташаккули  инфрасохтори бизнеси хурд дар вилояти Суғд  ошкор карда  шудааст.

Калидвожаҳо

инфрасохтори соҳибкории хурд, унсурҳо, блокҳо, қонуниятҳо, вижагиҳо, соҳаи инфрасохторӣ, хоҷагии минтақавӣ

Пайнавишт

1.    Андреев А.В. и др. Основы региональной экономики. - М., 2008. – 819 с.

2.         Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело, 2004. – 257  с.

3.    Брунова, В.И. Основы предпринимательства/ В. И. Брунова -СПб., 2010.-106 с.

4.    Ивасюк Р.Я. Анализ особенностей развития малого предпринимательства на современном этапе // Экономический анализ: теория и практика.- 2009.- № 4.- С.11-15.

5.    Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: избранные произведения / пер. с англ. Дж. М. Кейнс. - М.: Экономика,1983.- С. 118.

6.    Назаров А.А. Предпринимательства. - Душанбе: Худжанд‚ 1998.

7. Отчетные данные Статистического агентства Согдийской области, 2015. – 160 с. 

Таърихи нашр

Четверг, 30 Июнь 2016