0.0/5 оценка (0 голосов)

Бори дигар дар бораи фактҳои ҳуқуқӣ дар муносибатҳои граждании мурофиавӣ

Муаллиф (он)

Болтуев Самад Шарифбаевич

Чакидаи мақола

Дар мақола яке аз масъалаҳои доғи рўзи назарияи ҳуқуқи граждании мурофиавӣ дар бораи мафҳум, нақш ва аҳамияти  фактҳои ҳуқуқӣ дар муносибатҳои граждании мурофиавӣ мавриди  баррасӣ қарор гирифтааст. Муҳиммияти тадқиқот дар он аст, ки муаллиф робитаи мутақобилаи масъалаи мавриди баҳсро  дар назарияи ҳуқуқи граждании моддӣ ва мурофиавӣ  ба таҳлил кашидааст. Истифодаи  таълифоти олими маъруфи ҳуқуқи  граждании садаи ХIХ Ф.К. Савинйи  дар таҳқиқи масъала дар бораи фактҳои ҳуқуқӣ ба мақола характери бунёдӣ бахшидааст. Мақола  аз тадқиқи таърихию назариявии мавзўъ оғоз ёфта , сипас ба омўзиши моҳияти  мурофиавии фактҳои  ҳуқуқӣ бо истифодаи усули муносибати системавӣ  мегузарад. Муҳокимаю хулосаҳои хеле  ҷолиби  муаллиф хонандаро водор месозад, ки дар бораи бисёрҷанбаҳои ба умум маълуми мафҳуми фактҳои ҳуқуқӣ андеша намояд ва ба баҳси илмӣ пардозад.

Калидвожаҳо

факти ҳуқуқӣ, вазифаи ҳуқуқӣ, баҳси ҳуқуқӣ, форс-машор, санадҳои судӣ, шакли мурофиавӣ, фаъолияти судӣ, фаъолияти ҳуқуқӣ

Пайнавишт

1.Белоножкин А.Ю. Юридические факты в гражданском праве//Мы и право. – 2013. -№4. – С.2.

2.Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. - СПб, 2003. – 201 с.

3.Гамбаров Ю. С. Гражданское право. - М., 2003. -  646 с.

4.Агарков М.М. Обстоятельства по советскому гражданскому праву. /Избранные труды по гражданскому праву в 2-х томах. – Т.1. – М., 2002. – С.304-305.

5.Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. -М., Юрид., лит. 1958.- 82 с.

6.Болтуев С.Ш. Новое в понимании философии процессуального законодательства (Рецензия на кн. «Комментарии Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан» Под ред. докт. юрид. наук, проф. М.З. Рахимова – Душанбе, 2012. – 574 с.) // Вестник ТГУПБП. – Худжанд. – 2012. - № 4 (52). -С.262 – 265.

7.Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, основа взаимодействия. Дисс. … докт. юрид. наук./ Рожкова Марина Александровна, 12 00 03., 12 00 15 – М., 2010. – 418 с.

8.Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Дисс. … докт. юрид. наук./ Ярков Владимир Владимирович, 12 00 15. – Екатеринбург. – 1992. – 523с.

9.Афанасьев  С. Ф.,  Борисова В. Ф. Возникновение гражданских процессуальных правоотношений на стадии возбуждения гражданского судопроизводства//Российский юридический журнал. – 2008. - №6. – С.99 -100.

10.              Гурвич М. А. Структура и движение гражданского процессуального правоотношения / Избранные труды. - Краснодар, 2006. Т. 2. -С. 86-87.

11.              Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. -М., 1966.- С. 74-75.

12.              Болтуев С.Ш. К вопросу о месте судебного познания/ Государственно -правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. -С.232 - 236.

13. Болтуев С.Ш. Прокурор как   субъект познания/ Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. - Томск, 1987. - С.113.

Таърихи нашр

Четверг, 30 Июнь 2016