Шарифзода (Шарипов) Мумин Машокирович родился 16 апреля 1965 г. в селе Понгоз Аштского района Ленинабадской (ныне Согдийской) области. В 1982 г. окончил среднюю школу №4 Аштского района и до призыва на военную службу в 1983 г. работал рабочим совхоза им. XXV съезда КПСС.

После службы в рядах Советской Армии (1983-1985 гг.) поступил в  Кооперативный техникум потребительской кооперации Ленинабадской области и в 1987 г. окончил техникум с дипломом с отличием. Был рекомендован для поступления в высшее учебное заведение системы потребительской  кооперации.

В 1987 г. поступил в Новосибирский институт  советской кооперативной торговли. В 1991 г. окончил  названный институт по специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами». Трудовую деятельность начал в качестве преподавателя-стажера кафедры управления и маркетинга Душанбинского филиала Новосибирского института советской кооперативной  торговли.

В 1991 г. поступил на дневное отделение аспирантуры Сибирской коммерческой академии потребительской кооперации (г. Новосибирск). В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Коммерческая деятельность потребительской кооперации на рынке продовольственных товаров».

В период с 1994 г. по 1997г. занимался предпринимательской деятельностью.

В1997 - 1998 гг. работал доцентом кафедры маркетинга ТГУПБП.   

В 1998-2005 гг. заведовал  кафедрой коммерции и права Единого учебного комплекса ТГУК в городе Худжанде.

В 2002 году получил ученое звание доцента кафедры маркетинга и коммерции.

В 2005-2008 гг. работал в должности Проректора ТГУК по Единому учебному комплексу в г. Худжанде.

В 2008 г. решением Правительства Республики Таджикистан был назначен ректором Таджикского государственного университета коммерции, где проработал до марта 2017 г.

В 2011 г. защитил докторскую диссертацию на заседании диссертационного совета при Сибирском университете потребительской кооперации и в 2012 г. получил  ученую степень доктора экономических наук.

Решением Правительства Республики Таджикистан от 15 марта 2017 г. Шарифзода Мумин Машокир был назначен ректором ТГУПБП.

Доктор экономических наук, член диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д999.031.03 по специальности 08.00.05/ 5.2.3 – Экономика и управление, академик Международной академии кооперации, член-корреспондент МАОН (Международная академия организационных наук), член-корреспондент Российской академии естествознания.

Награжден государственной медалью «За трудовые достижения в области экономики»; медалью «180 лет потребительской кооперации Российской Федерации», а также званиями «Заслуженный работник потребительской кооперации Республики Таджикистан», «Отличник образования и науки Республики Таджикистан».

       Автор более 100 трудов, научных и научно-популярных статей.

- ҳайъати таҳрири маҷалла мақолаҳои илмӣ, тақризҳо, обзорҳои  илмии қаблан дар нашрияҳои чопию электронӣ нашрнашударо барои баррасию нашр қабул мекунад, ки ғояҳои илмӣ, натиҷаю дас­то­вардҳои тадқиқоти бунёдии назарию амалиро оид ба соҳаҳои  дониш дар улуми иқтисодӣ, улуми ҳуқуқшиносӣ ва сиёсатшиносӣ дарбар  гиранд;

- қарор  дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муҳиммият, навоварӣ ва аҳамияти илмии маводи пеш­ниҳодгардида қабул карда мешавад;

- муаллифон (ҳаммуаллифон) масъулияти саҳеҳии иттилооти илмии  пешниҳодгардида ва ҳамаи додаҳоеро, ки мақола, обзорҳо ва тақризҳо дар бар мегиранд, ба зимма доранд;

- ҳамаи маводи ба идораи маҷалла омада ҳатман  дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш қарор  мегиранд, сипас ҳайати  таҳрир муаллифон (ҳаммуаллифон)-ро дар бораи натиҷаи арзёбии дастнавис ва  ба тақризи минбаъда қабул шудани мавод ё радди  пешниҳоди он ба тақриз огоҳ мекунад;

- мақола, обзор ва тақризҳои  ба идора  омада дар сурати ҷавоби мусбат баъди тафтиш дар сомонаи antiplagiat.ru ба мақсади  арзёбии  онҳо аз ҷониби мутахассисони пешбари соҳаҳои дахлдори илм ба тақризи дохилӣ ирсол мегарданд;

- мақолаҳои ба тақризи дохилӣ пешкашшуда бояд пурра тибқи  талаботе, ки дар сомонаи  маҷалла: www.vestnik.tj  зикр гардидаанд, таҳия карда шаванд;

- агар дар тақриз оид ба ислоҳу такмили мақола тавсияҳо пешниҳод шуда бошанд, ба муаллиф эроду мулоҳизаҳои муқарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоҳи мавод ирсол мешавад;

- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маҷалла мефиристад ва идора онро  якҷоя бо ҷавоби муаллиф тибқи ҳар моддаи эродҳо ба тақризи такрорӣ мефиристад.

- ҳайати таҳрир ба таҳрири мақола бидуни тағйир додани мўҳтавои илмии он ҳақ дорад. Хатоҳои имлоию услубиро мусаҳҳеҳ бидуни мувофиқа бо муаллиф (ҳаммуаллифон) ислоҳ мекунад. Дар мавридҳои зарурӣ ислоҳҳо бо муаллиф (ҳаммуаллифон)  мувофиқа карда мешавад;

- варианти барои такмил ба муаллиф (ҳаммуаллифон) фиристода бояд дар мўҳлати муқарраргардида, баъди  ворид сохтани ислоҳу тағйирот дар намудҳои электронӣ ва чопӣ ба идора баргардонда шавад;

- мақолаҳое, ки ба чоп қабул нашудаанд, ба муаллиф (ҳаммуаллифон) баргардонда наме­шаванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маҷалла ба муаллиф (ҳаммуаллифон) раддияи мудаллал  ирсол мекунад;

- тибқи дархости шўроҳои коршиносии КОА  ВМИФР идораи  маҷалла ба онҳо тақризҳоро пешниҳод мекунад.

Талабот ба таҳияи мақолаҳо (обзорҳо, тақризҳо), ки ба маҷаллаи илмию назариявии «Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ» барои чоп ирсол мегарданд

1. Барои ҷойгир кардан дар маҷалла мақола, тақриз ва обзорҳои илмӣ тибқи ихтисосҳои илмии 08.00.00. – улуми иқтисодӣ; 12.00.00 – улуми  ҳуқуқшиносӣ; 23.00.00 – сиёсатшиносӣ, ки қаблан дар ҳеч ҷой чоп нашудаанд, қабул мегарданд.

2. Муаллифон  ба идораи  маҷалла ҳатман бояд ҳуҷҷатҳои  зеринро пешниҳод кунанд:

- матни мақола ба забонҳои русӣ ва англисӣ (ҳатталимкон бо тарҷумаи русӣ)  ё забони тоҷикӣ, ки дар гунаи чопии он муаллиф (ҳаммуаллифон) имзо гузоштаанд;

- тақризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрҳои ҷои кори муқарриз мўҳр гузоштааст;

- маълумотнома аз ҷои таҳсил (барои аспирантҳою магистрантҳо)

- гунаи  чопии ҳуҷҷатҳо ба идора ба суроғаи зерин ирсол мешавад: 735700, ҶТ, вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, микроноҳияи 17, бинои 1, ДДҲБСТ, бинои асосӣ, утоқи 309

Гунаи электронии мақола ба почтаи электронии Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол мешавад. Телефон барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроғаи сомона www.vestnik.tj

Тибқи талаботи КОН ВМИ ФР мақола бояд унсурҳои зеринро дарбар гирад:

- индекси УДК (дар аввали мақола дар шакли сатри алоҳида,  дар тарафи чап гузошта мешавад);

- индекси ББК (дар аввали мақола дар шакли сатри алоҳида, дар тарафи чап гузошта мешавад);

- ному насаби пурраи муаллиф (ҳаммуаллифон) ба забонҳои русию англисӣ ё тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ;

- унвони илмӣ, дараҷаи илмии муаллиф (ҳаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси ил­мӣ (тибқи номгўй), ки тадқиқот тибқи он сурат мегирад, ба забонҳои русию англисӣ ё тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ;

- аспирантон унвонҷўён, муаллифон, докторантҳо номи кафедра ва муассисаи илмиро (магистрантҳо – самти тайёриро) ба забонҳои русию англисӣ ё тоҷикию русию англисӣ зикр  мекунанд;

- зикри мансаб, ҷои кор, шаҳру мамлакат  ба  забонҳои  русию англисӣ ё тоҷикию русию англисӣ;

- e-mail;

- номи  мақола ба забонҳои русию англисӣ, ё тоҷикию русию англисӣ (бо ҳарфҳои калон, ҳуруфи TimesNewRoman 14 ё TimesNewRomanTJ 14, тароз дар марказ);

- чакида ба забонҳои русию англисӣ (ҳуруфи TimesNewRoman), аз 100 то 250 вожа бо сабти  мақсаду вазифаи таҳқиқ, баёни мухтасари кор ва хулосаҳои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар бар мегирад;

- вожаҳои калидӣ ба забонҳои русию англисӣ оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се вожаро дарбар мегирад; ҳуруфи TimesNewRoman 14, тарҳаш – курсив, тароз дар бар, вожаҳои ё ибораҳои калидӣ бо вергул аз ҳам ҷудо карда мешаванд);

- ба мақола ҳатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танҳо сарчашмаҳои иқтибосгардида замима мешавад. Рўйхати адабиёт дар охири мақола бо назардошти саҳифаи умумии сарчаш­маи истифодашуда навишта мешавад. Ҳангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби ҳуруфи алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя  шавад;

- иқтибосҳо дар қавсайн бо қайди рақами адабиёт аз рўи рўйхати сарчаш­маҳо ва саҳифаи он бояд ишора шаванд;

- матни мақолаи пешниҳодшаванда нусхаи ниҳоӣ маҳсуб шуда, бояд пурра аз назари таҳрир гузаронида шавад ва аз ғалат тоза бошад.

Мақолаҳое, ки ба идораи маҷалла бо нақзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасӣ қарор намегиранд.

 

Масъулияти салоҳият, боэътимодии аснод ва мўҳтавои мақолот бар дўши муаллифон ва муқарризон мебошад

Муассис ва ношир – Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Маҷаллаи «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ» (ISSN 2411-1945), номи кӯҳнааш «Ахбори ДДҲБСТ» (ISSN 2218-256Х) соли 2000 таъсис ёфтааст. Аз соли июни соли 2011 ба номгӯии нашрияҳои Комиссияи олии аттестатсионӣ ворид карда шудааст. То моҳи январи соли 2015 маҷалла рубрикаҳои зеринро дарбар мегирифт: 1. Ҳуқуқшиносӣ 2. Иқтисодиёт 3. Фалсафа ва сиёсатшиносӣ 4. Филология 5. Таърих ва сотсиология 6. Усули тадрис.

Мувофиқи моддаи 3 замимаи №1 фармони №793 ВМИ ФР аз 25 июли соли 2014 Шӯрои илмии ДДҲБСТ дар бораи ба ду силсила тақсим кардани «Ахбори ДДҲБСТ» қарор қабул кард:

1. «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ; 2. «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ». Тибқи талаботи ОК 017-2013 ОКСВНК ба ҳар силсила се соҳаи илм аз «Ахбори ДДҲБСТ»-и кӯҳна гирифта шуд: Ба «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ - илмҳои иқтисодӣ (08 00 00), илмҳои ҳуқуқшиносӣ (12 00 00), Сиёсатшиносӣ (23 00 00).

Чопи маҷалла: 4 маротиба дар як сол

Нашрия дар Маркази байналмилалии ISSN бақайдгирифта шудааст: рақами ISSN 2411-1945 (чопӣ) ва 2410-8308 (электронӣ)

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст (Шаҳодатномаҳои №517 аз 28.01. 2000, №0183/МҶ аз 04.12.2013 ва №0183/МҶ аз 18.08.2015)

Маълумот оид ба мақолаҳои чопшуда саривақтӣ ва мунтазам аз рўи тартиби муайяншуда ба Индекси иқтибоси илмии Русия (РИНЦ) пешниҳод мешаванд.

Матни пурраи «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ» дар шабакаи ҷаҳонии интернет дар платформаи Китобхонаи илмӣ-электронии Федератсияи Русия низ ҷой дорад.

Маҷалла дар базаи байналмилалии маълумоти илмии Urlich’s periodicals directory (США) номнавис шудааст.

Бознашри маводи маҷалла танҳо бо огоҳ кардани идораи маҷалла ва розигии он иҷозат дода мешавад.

Муҳимтарин талаботи системавӣ:

•       Системаи операционии – MS Windows XP professional

•       Браузерҳои– Internet Explorer 6.0, Opera, Firefox

•       Таъминоти барномавӣ – Acrobat Reader 

 Нусхаи  ҳатмииҳаршумораи  маҷалла  ба  Китобхонаи  илмӣ-электронии  Русия,  КитобхонаиМиллииҶумҳурииТоҷикистон, китобхонаи  вилоятии  баноми  Т.Асирӣ  ва  дигар  китобхонаюмуассисаҳои  таълимию  илмӣ фиристода мешавад

Самти умдаи интишороти маҷаллаи «Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ» инъикоси риштаҳои нави илми дар соҳаҳои иқтисодиёт, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ ба ҳисоб меравад.

Бо назардошти муносибатҳои бисёрҷабҳаи  Тоҷикистон бо Русия, ҳамчунин шарики вусъатёбандаи стратегии Русия ва Тоҷикистон дар соҳаҳои сиёсату иқтисодиёт, ҳамкории байни  мамлакатҳоямон, махсусан дар соҳаҳои маориф, илм ва техникӣ ба истифодаи ҳадди аксари иқтидори илмию техникӣ, ки Русия  ҳини омодасозии кадрҳои илмӣ барои Тоҷикистон  андўхтааст, мусоидат мекунад.

Иқтисодиёти гузариш масоили сершумори мураккаби ба қадри кофӣ ҳаллу фасл ношудаи нашудаи назарию методиро  ба миён овард, ки ҳалли саривақтии худро тақозо менамоянд. Самтҳои нави илмии зерин аз он ҷумлаанд: тадқиқи системавии асосҳои  назарии ташаккули иқтисодиёти мутамоил ба иҷтимоиёт ва ҳифзи манфиатҳои миллии иқтисодии Тоҷикистони мустақил ва дигар мамолики  минтақаи Осиёи Марказӣ, ҳамчунин Федератсияи  Русия.  Тадқиқи роҳҳои бунёди давлати ҳуқуқӣ ва ҷомаи мутамаддин (шаҳрвандӣ), таҳлили самтҳои сиёсати ҷаҳонӣ, ҳамчунин мушкилот ва дурнамои рушди сиёсати  Тоҷикистон ва дигар мамлакатҳои минтақа дар низоми  муносибатҳои байналхалқӣ.

Гузаронидани иқтисодиёти мамлакат ба реҷаи рушди  иқтисодӣ тағйир додани характери фаъолияти  берунаи иқтисодӣ  ва усулҳои танзими онҳоро тақозо мекунад. Ҳифзи  манфиатҳои миллӣ бо мақсади таъминин амнияти иқтисодӣ, ки аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини давлат  мебошад ва як шохаи  вазифаҳои болоравии иқтисодӣ ба ҳисоб  меравад, ки дар ҳар зинаи рушди ҷамъият ҳал мегардад, аҳамияти ҷиддӣ дорад.

Маводи дар «Ахбори ДДҲБСТ» чопшуда ҷамъбасти  натиҷаҳои фаъолияти мақсадноки илмию тадқиқотӣ  оид ба такмили низоми ҳуқуқӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, ки ба ворид шудани иқтисодиёти Тоҷикистон ба хоҷагии ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. Кооператсияи олимон, аз ҷумла аз хориҷаи дуру  наздик  ба фаъолияти илмию иқтисодӣ имкон медиҳад масъалаҳо на танҳо аз мавқеи Тоҷикистон, балки тамоми  инсоният ҳал карда шаванд. Бино бар ин аҳамияти натиҷаҳои бадастомада аз доираи маҳаллӣ фаротар меравад.

Фаъолияти маҷаллаи «Ахбори ДДҲБСТ, силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ» нашри мақолаҳои намояндагони илмҳои Тоҷикистон, Русия ва хориҷаро пешбинӣ мекунад. Мақолаҳои мазкур пешниҳодҳои  илмию назарӣ ва амалиро оид ба таҳияи шаклу усулҳои нави ташкили истеҳсолоти моддию техникӣ, такмили  қонунгузорӣ ва тааммуқу тавсеаи  спектри муносибатҳои байналхалқӣ дар бар мегиранд. Барои таъмини чопи мақолаҳои актуалӣ дар маҷалла, ки ба ҳалли масоили назарию амалии иқтисодиёт, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ мусоидат мекунанд, ба ҳайъати Шўрои муҳаррирони байналхалқи  ва ҳайъати  таҳрири маҷалла олимони мумтози  Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамолики Шарқи Наздику Дур ворид   карда шудаанд, ки осори онҳо ба инкишофи соҳаҳои номбурдаи илм саҳми назаррас мегузоранд.   Умедворем, сиёсати нашрии «Ахбори ДДҲБСТ, силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ» ба гузоштани саҳм ба рушди илми ватанию ҷаҳонӣ  саҳми арзанда мегузорад.

 

 

Сармуҳаррир: Шарифзода  МуминМашокир, докториилмҳоииқтисодӣ, профессор, ректориДонишгоҳидавлатииҳуқуқ, бизнесвасиёсатиТоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Ҷонишинисармуҳаррир: БобоҷоновДавронДадоҷонович,  докториилмҳоииқтисодӣ, профессор, муовиниректороидбакорҳоибайналмилалииДонишгоҳидавлатииҳуқуқ, бизнесвасиёсатиТоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Абдуҳамидов Валиҷон Абдуҳалимович,  доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноии  факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Душанбе) АвезовАзизуллоҲабибович, докториилмҳоииқтисодӣ, профессорикафедраиназарияииқтисодиётваидораиДПДТТбаномиМ.ОсимӣаъзоишўроииқтисодиётиназдиПрезидентиҶТ. МуаллификонсепсияирушдииқтисодиберунаиТоҷикистон(Тоҷикистон, Хуҷанд)

Авезова Маҳбуба Муҳаммадовна,  доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.Осими (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Акмалова Мунира Набиевна, номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсент, декани факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Ализода Зариф, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони Ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Алимов Сӯҳробшо Юсуфович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи фанҳои давлатию ҳуқуқии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Душанбе)

Бойматов Алиҷон Азизович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Болтуев Самад Шарифович,  номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи соҳибкорӣ ва ҳуқуқи байналмилалии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Болшаков Андрей Георгиевич, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор, мудири кафедраи  низоъшиносии Донишгоҳи  федералии Қазон (Русия, Қазон)

Вашенко Александр Николаевич, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёт ва идора, узви Шўрои диссертатсионии ДМ 502.005‚ сармуҳаррири маҷаллаи «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» (Русия, Волгоград)

Ғозибеков Садриддин Арслонбекович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи  менеҷменти Донишкадаи  иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Диноршоев Азиз  Мусоевич,  доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Иброҳимов Солиҷон Иброҳимович,  доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири шӯъбаи ҳуқуқии давлатии Донишкадаи  фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Исмоилова Малоҳат Маҳмудовна, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори  кафедраи  назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Маҷидзода Ҷӯрахон Зоир, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, намояндаи комиссияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба мудофиа, тартиботи ҳуқуқӣ ва амният (Тоҷикистон, Душанбе)

Мелков Сергей Анатолйевич, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор, мудири кафедраи  идораи давлатӣ ва мунисипалии Академияи муҳофизати граждании  Вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Русия (Русия, Москва)

Мирсаидов Аброр Бобоевич, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ҷонишини директори Пажӯҳишгоҳи  иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Муртазоқулов Ҷамшед Саидалиевич, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи  ҳуқуқи граждании Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Назаров Абдушукур Абдураҳимович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодӣ ва идораи  Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.Осими (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Нуриддинов Раймали Шоҳбозович, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор, мудири кафедраи муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Пулатов Юрий Сайфиевич, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи фанҳои умуминазариявии  ҳуқуқии Пажӯҳишгоҳи ҳарбию техникии Горди миллии Ҷумҳурии Узбекистон (Тошканд)

Пулатова Инобат Рауфовна, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи  иқтисодиёти ҷаҳони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Раззоқов Баҳодур Ҳаётович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи тиҷоратии  Донишгоҳи  давлатии  тиҷорати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Раҳимзода Маҳмад Забир, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва  савдои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Раҳимов Абдулатиф  Маҷидович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи  назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Рязансев Сергей Василйевич, узви вобастаи АУ ФР, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Узви вобастаи Академияи илмҳои Русия,  мутахассиси пешбари  Русия дар соҳаи  демография ва муҳоҷирати аҳолӣ (Русия, Москва)

Самеев Абдумавлон, котиби масъул

Сибиряков Сергей Лвович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, роҳбари  озмоишгоҳи минтақавии  криминалогӣ дар назди факултети ҳуқуқшиносии Донишкадаи бизнеси Волгоград (Русия, Волгоград)

Сотиволдиев Рустам Шаропович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи давлати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Муҳаррирони адабӣ:

Шомуродова Олияхон (Ольга) Бутаевна – муҳаррири адабии матнҳо ба забони русӣ

Балтина Светлана Петровна – муҳаррир ва тарҷумони матнҳо ба забони англисӣ

Ҳакимхоҷаева Мадина Каримовна  – муҳаррири техникӣ