0.0/5 оценка (0 голосов)

НАҚШИ КОРХОНАҲОИ МУШТАРАК ДАР РУШДИ САНОАТИ МАМЛАКАТ

Муаллиф (он)

Кузибаева Бароат Муротбоевна,

Чакидаи мақола

Зикр шудааст, ки дар замони ҳозира, вақте ки муносибатҳои иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири қонунҳои бозор ташаккул меёбанд, мутобиқшави иқтисоди миллӣ ба ин қонуниятҳо ба зарурати объективӣ табдил меёбад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ корхонаҳои муштарак мақоми намоёнро ишғол менамоянд. Тавассути муқоиса бо таҷрибаи ҷаҳонӣ то чӣ андоза самаранок будани корхонаҳои муштарак дар рушди соҳаи саноати кишвар чун шакли саҳомии хоҷагидорӣ нишон дода шудааст. Саҳми корхонаҳои муштарак дар раванди саноатикунонии иқтисодиёти кишвар таҳлил гардидааст. Нақши корхонаҳои муштарак на танҳо дар рушди саноатикунонии кишвар, балки равиши вазъиятро низ бояд татбиқ намояд. Вижагиҳои вазъияте, ки корхонаҳои муштарак фаъолият мекунанд ва он дар интихоби ҳадафҳои рушди саноатикунонии мамлакат дар шароити кунунӣ таъсир мерасонад, мушаххасан нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: корхонаҳои муштарак, инвеститсияҳои хориҷӣ, таҷрибаи байналхалқӣ, бизнеси байналхалқӣ, буҷаи давлат, дивиденд, хусусигардонӣ, шуғли аҳолӣ, модернизатсия, реструктуризатсия

Пайнавишт

Пайнавишт:

 

1.             Суханронии Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-солагии Истиқлоли давлатӣ. Аз 23.03.2022. Ш. Душанбе.http://prezident.tj/node/28034. (санаи муроҷиат.15.04.2022).

2.                            Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 21 декабри 2021, шаҳри Душанбе.http://www.president.tj/node/27417 (санаи муроҷиат.16.04.2022).

3.             Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузориҳои хориҷӣ”. ш.Душанбе, №1299 аз 15.03.2016 (www.mmk.tj).

4.             Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ш.Душанбе, №237 аз 5.03.2007 (www.mmk.tj)

5.             Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: Нашриёти ҶДММ “ТоРус”, 2021. - 702 с.

6.             Бургучева Е.Г., Кузьмин В.В., Раненко В.В. Совместные предприятия в практике  международных экономическмх отношений. – Москва: Внешторгиздат, 1989. –  568 с.

7.             Дадоматов, Д.Н. Стимулирование привлечения внешних инвестиций в промышленное предпринимательство// От Рудаки до независимости государства. Сборник статей и научных трудов профессорско-преподавательского состава ИЭТ ТГУК. – Худжанд: Андеша, 2009. - С. 335-340.

8.             Кузнецов И.А. 2011https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-razvitiya-sovmestnyh-predpriyatiy-v-rossii. 19.02.2022.

9.             Маъмуров А.М. Налоговое администрирование в системе налоговых отношений //Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. - Худжанд, 2019. - № 1(78). - С. 36–44.

10.         Оймахмадов М. Основы внешнеэкономической деятельности. - Душанбе: Ирфон, 1997. - 215 с.

11.         Пол Р. Кругман, Морис Обетфельд. Международная экономика, теория и политика. 5-е международное издание. – Санкт-Петербург: Питер,2003. - 832 с.

12.    Саидмуродов Л.Ҳ. Иқтисодиёти байналхалқӣ: назария, таърих, сиёсат. Китоби дарсӣ. – Душанбе: Ирфон, 2002.-383 с.

13.         Саидмуродов Л.Ҳ. Бизнеси байналхалқӣ: назария, амалия ва одоб./ Р.М. Мирбобоев, А.А Солиев // Китоби дарсӣ. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 344 с.

14.         Смирнова Е.Е. Совместные предприятия: закономерности возникновения и перспектиы развития / Е.Е. Смирнова, Н.В.Хвалынская. – Москва: Изд-во МГУ, 1988. –С. 164.

15.         Сузуки М., Саидмуродов Л.Ҳ., Солиев А.А. Макроиқтисодиёти кушода ва инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 278 с.

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022