0.0/5 оценка (0 голосов)

ДЕМОКРАТИЯ ЧУН ШАКЛИ ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

Муаллиф (он)

Шарифзода Аминҷон Абдуғафори,

Чакидаи мақола

Дар илми сиёсатшиносии муосир пажӯҳиши масоили марҳалаҳои гузариш ба сохти давлати демократӣ, таҳкими ҷараёни демократикунонии ҷомеа, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ муаммову мушкилиҳо, дарку эҳсоси мардум дар ибтидои соҳибистиқлолии Тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои актуалӣ ба шумор меравад. Дар мақола таъсису ташкили аввалин ҳизбҳои сиёсиву ҳаракатҳо, самти фаъолияти идеологӣ ва оқибатҳои он таҳлил шудааст. Муаллиф нақши ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятиро дар оташбаси ҷанги таҳмиливу шаҳрвандии аввали солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон муайян намуда, барои тасдиқи хулосаҳои хеш аз сарчашмаҳои мӯътамади илмӣ истифода кардааст. Омўзишу баррасии нуктаҳои марбут ба ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳизбу созмонҳои ҷамъиятиву сиёсӣ дар марҳалаи гузариш дар кишвари тозаистиқлол паҳлӯи дигари ин пажӯҳиш мебошад. Зимни баррасии масъала муаллиф бо такя ба сарчашмаҳои илмиву оммавӣ ва санаду меъёрҳои марбут ба раванди муҳимми сиёсиву давлатӣ ба натиҷаҳои ҷолиб расидааст.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, демократия, охлократия, демократикунонии ҷомеа, бисёрҳизбӣ, манфиатҳои миллӣ,  Шӯрои ҷамъиятӣ, маҳалгароӣ, опозитсия

Пайнавишт

Список использованной литературы:

 

1.      Достиев, А. Позиция/ А. Достиев. - Душанбе: Шарки озод, 1999. – 294 с.

2.      Спасительная сессия ( XVI сессия: через двадцать лет). – Худжанд:Анис, 2012. –  452 с.

3.      Мельник, В. А. Политология / В.А​. Мельник. – Минск: Академия МВД РБ, 1995. – 368 с.

4.      Пособия для агитаторов. – Худжанд, 2013.  – 144 с.

5.      Набиев В.М. Политические партии и общественные движения в независимом Таджикистане / В. М. Набиев. – Худжанд:Нури маърифат, 2020. – 472 с.

6.      Речь Первого секретаря ЦК КП Таджикистана К.М. Махкамова на собрании партийных активистов и хозяйственников города Душанбе 22 февраля 1990 года// Хакикати Ленинобод. 1990.24 февраля.

7.      Павленков, Ф.Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка /Ф.Ф.Павленков. - Санкт-Петербург,1900.  380 с.

8.      Рахмонов, Э. Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов  (книга вторая) /Э.Рахмонов. - Душанбе: Ирфон, 2002. –  128 с.

9.      Рахмонов, Э. Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов  (книга третья) /Э.Рахмонов. - Душанбе: Ирфон, 2006. –  228 с.

10.  Рахмон, Э. Религия и общество / Э.Рахмон. - Душанбе: Шарки озод, 2013. –  672 с.

11.  Фаттохзода, С.С, Хамдамов, Б, Саидов, С. Государство, политика, общество / С.С. Фаттохзода, Б.Хамдамов, С.Саидов. – Худжанд: Ношир, 2018.– 614 с.

12.  Толковый словарь таджикского языка. Т.1. - Душанбе: Институт языка и литературы им. А. Рудаки, 2008. 950 с.

13.  Народно-демократическая партия Таджикистана – движущая сила современного общества. – Худжанд: Ношир, 2019. –  464 с.

14.  Политические партии Республики Таджикистан (на русском, таджикском, английском языках). – Душанбе, 2006. – 622 с.

15.  https://majmilli.tj

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022