5.0/5 оценка (1 голосов)

Тоҷикистон: бисёрҳизбият ё низоми бисёрҳизбӣ

Муаллиф (он)

Оқилова Матлуба Маҳмудҷоновна

Чакидаи мақола

Дар мақола вижагиҳои ташаккули бисёрҳизбият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун воқеияти тоза дар раванди демократонии ҳаёти  ҷамъиятӣ баррасӣ шудааст. Таъкид шудааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи гузариш ба низоми бисёрҳисбӣ қарор дорад, ва дар ин самт таҷрибаи кофӣ андӯхта нашудааст. Дар муқоиса  бо дигар мамолики ғарб, ҳизбҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи «таркиш» дар ҷомеа арзи ҳастӣ карданд, ки боиси раванди  номураттаб ва номуназзами ташаккул ва хусусияти  худи аҳзоб гардидааст. Изҳори ақида шудааст, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар рушди касбӣ қадамҳои нахустин мегузоранд, дараҷаи инкишофу комёбиҳои онҳо нобаробар аст.  Тамоюли рушди бисёрҳизбият дар Тоҷикистон, ҳамчунин монеаҳои асосӣ дар роҳи пойдор шудани низоми  бисёрҳизбӣ  мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф ба  хулоса расидааст, ки алҳол низоми бисёрҳизбии Тоҷикистон ташаккули комил наёфтааст, раванди ташаккули касбии аҳзоби сиёсӣ идома дорад. Ташаккули сиёсии ҳизбҳо такони ҷиддиро тақозо менамояд.

Калидвожаҳо

ҳизбҳои сиёсӣ, системаҳои ҳизбӣ, бисёрҳизбият, системаи бисёрҳизбӣ, муносибатҳои ҳизбӣ, рақобати байниҳизбӣ

Пайнавишт

1. Страны мира. Современный справочник.- М., 2004. - 607 с.

2.Джалилов К. Многопартийная система и демократические процессы в Таджикистане // Бизнес и Политика.- №6 (594). 10.02.2005.

3. Дьяченко С. Политические партии Казахстана в избирательной кампании 2005 года: уроки, выводы, перспективы // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. №4 (46). -176 с.

4.Бобоев К.Ф. Политические партии на выборах 2005 года: Справочник. – Душанбе: Ирфон, 2005.- 138 с.

5. Сафаров, Л.Ш. Роль политических партий в становлении и развитии парламентаризма в Таджикистане: проблемы и перспективы: дис. … канд. полит.  наук: 23.00.02 / Сафаров Лохути Шарифович.- Душанбе, 2015.- 154с.

 6. Давлат, Нурали. Многопартийность по-таджикски, или фикция в масштабах страны   [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.tj/ru/newspaper/article/ (дата обращения:  29.02.2016).

Таърихи нашр

Четверг, 30 Июнь 2016