0.0/5 оценка (0 голосов)

Асосҳои назариявии рушди устувори иқтисоди минтақавӣ

Муаллиф (он)

Бойматов Алиҷон Азизович

Чакидаи мақола

Дар мақола масоили назарии рушди устувори иқтисодиёти минтақавӣ  чун низоми иҷтимоию иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Моҳияти  таҳаввули назария ва нуқтаи  назарҳо ба ҳалли масъала, марҳилаҳо ва муносибатҳои назари ба таърифи мафҳуми  «рушди устувор» кушода дода шудааст. Ҷанбаҳои бунёдии  масъалаи муҳимми сайёравӣ – пойдории фаъолияти ҳаётии  одамон баррасӣ гардидааст. Ба тавзеҳи минтақавии мафҳуми  «рушди устувор» диққати махсус дода, унсурҳои  таркибаҳои  экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии он тавсиф шудаанд, шартҳои фаъолияти хоҷагии минтақавӣ дар шароити ташаккули низоми  иқтисоди бозорӣ ва рушди мутавозину мутаносиби  он муайян гардидааст. Дар қисми хотимавӣ масоили  ташаккули стратегияи рушди устувор ва дурнамои он то соли 2025 баррасӣ шудааст.

Калидвожаҳо

стратегияи рушди устувор, низоми иҷтимоию иқтисодӣ, хоҷагии  минтақавӣ, тавозун, номутаносибӣ, фазои иқтисодӣ, омилҳои  экологӣ

Пайнавишт

1.. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 01 октября 2007 года №500 – 17 с.

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1982. – 401 с.

3. Брутланд Г.Х. Наше общее будущее. Доклад комиссии ООН по окружающей среде. 1987г. М. Прогресс 1988г. – 58 с.

4  Доклад Международной  комиссии ООН по окружающей среде и развитию. 1992год. – 50 с.

5. Ускова, Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография/  Вол

огда: ИСЭРТ РАН, 2009 –335 с.

6. Гершанок, Г.А. Формирование системы устойчивого развития локальных территорий на основе оценки социально-экономической и экологической емкости Г.А. Гершанок.  М. Экономика, 2006. 418с

7. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

 8. Двадцать лет рыночных реформ и новая модель экономического роста. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. - 145с.

Таърихи нашр

Четверг, 30 Июнь 2016