0.0/5 оценка (0 голосов)

Оид ба баъзе масъалаҳои танзими маъмурӣ-ҳуқуқии муносибатҳои муҳоҷират

Муаллиф (он)

Санавваров Ғолибҷон Бакоевич

Чакидаи мақола

Масъалаи танзими ҳуқуқии муҳоҷират ва муносибатҳои муҳоҷиратӣ дар илми муосири ҳуқуқи маъмурӣ яке аз масоили мубрам ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз,  таҳлили муаммои танзими ҳуқуқии муносибатҳои муҳоҷират муносибати махсусро талаб менамояд. Бо вуҷуди он, ки олимон ва муҳаққиқони соҳа ба масъалаи мазкур диққати махсус медиҳанд, ҷанбаҳои тадқиқталаби он хеле зиёданд. Дар мақола асосҳои назариявии танзими маъмурӣ-ҳуқуқии муносибатҳои муҳоҷират мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Пешниҳод гардидааст, ки минбаъд таҳти мафҳуми  танзими маъмурию ҳуқуқии муносибатҳои муҳоҷират усулу тарзҳои  таъсири  ҳуқуқи дорои характери  маъмурию  ҳуқуқӣ фаҳмида шаванд, ки аз меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ бармеоянд ва дар худ чунин марҳилаҳои таъсири ҳуқуқӣ, аз қабили ҳуқуқэҷодкунӣ, татбиқи  меъёрҳои ҳуқуқ ва марҳилаи маҷбуркунии давлатиро дарбар мегирад, ки мақсади асосии онҳо ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти муносибатҳои ҳуқуқии муҳоҷиратӣ мебошад. 

Калидвожаҳо

танзими муносибатҳои маъмурии ҳуқуқии Тоҷикистон, танзими ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқ, ҳуқуқи маъмурӣ, ислоҳоти маъмурӣ, манфиати шахсӣ

Пайнавишт

1.    Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994. С изменениями и дополнениями от 1999-2003 и от 22 мая 2016 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://mmk.tj. (Дата обращения: 22.02.2017).

2.    Административно-процессуальное право России: учебник / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М.: Издательство «Юрайт», 2016. — 341 с.

3.    Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:http://www.stat.tj (Дата обращения: 12.05.2017).

4.    Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. - М.: Норма, 2004. - 376 с.

5.    Баранов А.П. Механизм правового регулирования как процессуальная система. // История государства и права.- 2011.- № 8. - С.41-44.

6.    Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 191с.

7.    Глушенков А.М. Теневые миграционные процессы в системе обеспечения экономической безопасности // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - № 4. - С. 13.

8.    Жеребцов А.Н. Авторская концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в Российской Федерации // Миграционное право. - 2011. - № 1. - С.15-19.

9.    Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юрид. лит., 1996. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://old.rsl.ru/table.  (Дата обращения: 20.04.2017).

10.              Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: курс лекций / Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravo-olymp.ru/wp-content/uploads/2014/09/134_melekhin1.pdf (Дата обращения: 20.04.2017).

11.               Спиркин А.Г. Философия. - М.: Гардарики, 2006. – 654 с.

12.               Теория государства и права: учебник. 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. проф. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. – 616 с.

13.               Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для вузов. 3-е изд., доп. и исправл. – М.: «Интерстиль», «Омега-Л», 2008. - 384 с.

14.               Хазанов С.Д. О совершенствовании механизма административно-правового регулирования // Административное право: теория и практика. - М., 2002. - С. 178.

 15.              Шергин А.П. К концепции механизма административно-правового регулирования // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. - М., 2003. - С. 102 – 123.

Таърихи нашр

Понедельник, 25 Сентябрь 2017

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0503575
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
729
1375
5174
7856
729
28099
503575

Прогноз Сегодня
1320


IP-и Шумо18.207.106.142