0.0/5 оценка (0 голосов)

АРЗЁБИИ ВАЗЪИ МУОСИРИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР САТҲИ МИНТАҚАВӢ

Муаллиф (он)

Маъмуров Анварҷон Маҳмудҷонович, Саломов Салоҳиддин Баракаевич

Чакидаи мақола

Ҷанбаҳоиназариявиимаъмурикунонииандозваарзёбиидинамикаирушдиондаршароитиимрӯзамавридибаррасӣқарордодашудааст. Мазмунимаъмурикунонииандозшарҳутавзеҳёфтааст. Заруратииқтисодӣваиҷтимоиимаъмурикунонииандоздарасосиарзёбиидинамикӣтаҳқиқшудаааст. Муаммоибаландбардориисамаранокиимаъмурикунонииқарзиандозиминтақавӣазмавқеибуҷетиминтақабаррасӣшудааст. Иқтидориандозииминтақароарзёбиитамоюлитағйирёбиинамудҳоиалоҳидаифаъолиятисоҳибкорӣмуайянменамояд. Дарзаминаитаҳқиқнишондиҳандаҳоиарзёбиидинамикӣвасифатиифаъолиятимақомотиандозошкоркардашудаанд. Хулосашудааст, шароитимуосирирушдииҷтимоӣваиқтисодиикишварбатакмилниёздошта, беҳтарнамуданион, пешазҳама, азнизомимаъмурикунонииандоздарсамтибаландбардоштанинекӯаҳволииҷомеавобастамебошад.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо:ҷамъоварииандоз, маъмурикунонииандоз, иқтидориандозиминтақа, танзимиандоз, муносибатҳоиандоз, назоратиандоз, банақшагирииандоз

Пайнавишт

Пайнавишт:

 

1.                  Анисимов А.Л. Эффективность налогового администрирования в налоговой системе Российской Федерации / А.Л. Анисимов // Известия УрГЭУ. - 2015. - №1 (57). - С. 24-30.

2.        Басиев М.К. Налоговое администрирование как инструмент антикризисного управления / М.К. Басиев //Финансы. - 2010. - №1.- С.12-16.

3.        Джамурзаев Ю.Д. Концепция формирования эффективного налогового администрирования в национальной налоговой системе / Ю.Д. Джамурзаев: автореф... дис.…доктора экон. наук. - Орел, 2012. – 48 с.

4.        Исаева Л.А. Экономическая и социальная эффективность в воспроизводственном процессе // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. - 2012. - №1. - С. 18-22.

5.                  Исматов Х.Х. Бюджетно-налоговое регулирование развития региона / Х.Х. Исматов, Д.Р. Бободжонов // Финансово-экономический вестник.- Душанбе, 2021. -  3 (27). - С. 114-124.

6.        Калашникова И.Н. Результативность налоговых проверок как показатель эффективности налогового администрирования / И.Н. Калашникова  // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. - №17. - С. 70-75.

7.        Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 сентябри соли 2012, № 902 (бо назардошти тағйиру иловаҳо ба санаи 01.01.2017). – Душанбе:  Шарқи озод, 2017. – 335 с.

8.        Куклина Т.В. Налоговое администрирование в РФ: сущность, принципы и основные проблемы / Т.В. Куклина // Вестник Томского государственного университета. – Серия: Экономика. – Томск, 2009. - №329. - C.179 – 181.

9.        Маълумоти ҳисоботии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2009-2019.

10.    Маъмуров А.М. Назарияи рушди маъмурикунонии андоз: мазмуну мундариҷа ва таҳаввулот дар шароити муосир / А.М. Маъмуров. С.Б. Саломов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. Институти демография ва иқтисодиёти Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2020. - № 4 (2). - С. 83 – 93.

11.    Маъмуров А.М. Налоговое администрирование в системе налоговых отношений // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. - Худжанд, 2019. - №1(78). – С. 36–44.

12.           Маъмуров А.М. Сочетание фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспечении финансово-экономической безопасности / А.М. Маъмуров, Т.М. Тухтаев // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. - Худжанд, 2012. - №3 (51). - С.136 - 147.

13.    Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2019. -199 с.

14.    Поролло Е.В. Налоговый контроль и налоговое администрирование в системе принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами / Е.В. Поролло,  В.В. Казаков // Вестник Томского государственного университета. – 2009. - №320. - С. - 172-175.

15.    Фармоиши Кумитаи андоз аз – 12.07.2017,  № 316 «Дар бораи тасдиқи Стандарти ягонаи давлатии хизматрасонӣ ба андозсупорандагон»  www.andoz.tj  (санаи муроҷиат: 22.01.2022).

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022